ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Thông tin về người nhập

Thông tin nhiệm vụ


Thông tin của tổ chức chủ trì nhiệm vụThông tin của chủ nhiệm nhiệm vụ

Thông tin Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức

Phương thức giao nộp kết quả NCKH bản cứng

Phương thức nhận giấy chứng nhận

Sản phẩm giao nộp

File đính kèm: Chỉ tải tập tin PDF (mỗi file không quá 25Mb)