TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 79
  • Tổng lượt truy cập: 6847444
Kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 được Đảng và Nhà nước ta đánh giá như thế nào?
17/11/14 01:20PM

Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1-8-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đã đánh giá:

“Cải cách hành chính đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Hệ thống thể chế, luật pháp tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện, hình thành dần cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền dân chủ của nhân dân. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp hơn, quản lý nhà nước ngày càng tốt hơn trong điều kiện mới. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước có bước được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Thể chế, pháp luật về quản lý tài chính công được tích cực xây dựng và từng bước hoàn thiện. Thủ tục hành chính và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước có bước đổi mới, hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường”.

(Nguồn: Tình huống pháp luật về trình tự thủ tục hành chính trong việc giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận /Nguyên Anh.-H.: Tư pháp 2011. -79tr. 27cm.- Đăng ký cá biệt: PLV20100034)
Câu hỏi khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ