TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 134
  • Tổng lượt truy cập: 7325521
Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 là gì?
19/11/14 08:25AM

Nghị quyết số 17- NQ/TW ngày 1-8-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đã đánh giá:

“Nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế, yếu kém là:

- Chủ trương và nhận thức về một vấn đề lớn, quan trọng trong sự nghiệp đổi mới nói chung và cải cách hành chính nói riêng còn lúng túng, chưa đủ rõ.

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện cải cách hành chính và thủ tục hành chính còn thiếu thống nhất, chưa kiên quyết; chưa gắn kết đồng bộ giữa cải cách hành chính  với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, làm cho cải cách hành chính chậm và hiệu quả thấp.

- Sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính còn thiếu kiên quyết và chưa được tập trung cao; kỷ luật, kỷ cương trong cải cách hành chính chưa nghiêm; trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu chưa được quy định rõ”.

(Nguồn: Tình huống pháp luật về trình tự thủ tục hành chính trong việc giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận /Nguyên Anh.-H.: Tư pháp 2011. -79tr. 27cm.- Đăng ký cá biệt: PLV20100034)
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ