HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 139
  • Tổng lượt truy cập: 12.574.234
Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2021
27/09/22 09:25AM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhà xuất bản Thống kê, 2021. - 574tr. ; 27cm. ISBN: 978‐604‐75‐1900‐2

Để ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu trong quản lý, hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì biên soạn và công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2021”. Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: Bối cảnh và tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Phần II: Một số chỉ tiêu chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2019

Phần III: Số liệu về phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020.

https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/08/sach-trang-doanh-nghiep-viet-nam-2021/

TRANG CHỦ