TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 118
  • Tổng lượt truy cập: 7752655
Nghiên cứu định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và đề xuất chính sách phù hợp với các đối tượng sử dụng
21/07/20 02:04PM
Chính sách nông nghiệp

Tên đề tài: Nghiên cứu định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và đề xuất chính sách phù hợp với các đối tượng sử dụng

Tổ chức chủ trì: Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đoàn Thế Lợi

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Trương Đức Toàn, PGS.TS. Vũ Thị Minh, KS. Ngô Thị Dung, TS. Hoàng Mạnh Hùng, CN. Trần Thị Quế, KS. Chu Trí Thức, KS. Đỗ Lệnh Cường, KS. Quách Minh Đức, CN. Võ Mỹ Lan

Thời gian thực hiện: 1/2017-12/2019

Kinh phí thực hiện: 3.400 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 5046/QĐ-BNN-KHCN ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày nghiệm thu: Ngày 10 tháng 01 năm 2020 tại thành phố Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

            Đề tài làm rõ các khái niệm về phí và giá, sự khác nhau giữa phí và giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi (SPDVTL), khái niệm giá trị, giá kinh tế, giá thành, giá bán, giá thị trường, giá cả, giá tối ưu, khung giá, giá cụ thể của nước. Phân tích làm rõ nội hàm SPDVTL, các căn cứ khoa học phân loại SPDVTL, từ đó phân loại SPDVTL cho phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Phân tích các tính chất đặc thù của công tác thủy lợi và hoạt động khai thác công trình thủy lợi và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Đề tài đã làm rõ các nguyên tắc, căn cứ định giá, các nhân tố ảnh hưởng tác động đến cấu thành giá SPDVTL; làm rõ các chi phí sản xuất và phân loại các chi phí sản xuất phù hợp với công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi. Đề xuất 3 phương pháp chính để tính toán định giá SPDVTL phù hợp với người Việt Nam gồm: định giá theo phương pháp chi phí, định giá theo phương pháp so sánh và định giá theo phương pháp hai thành phần chi phí (chi phí cố định và chi phí biến đổi). Từ đó, đề tài đề xuất việc vận dụng, áp dụng từng phương pháp định giá cho phù hợp với từng loại SPDVTL như tưới cho cây trồng, cấp nước cho sản xuất muối, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi; tiêu thoát nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và khu vực nông thôn.

Đề tài đã phân tích đặc thù của hoạt động quản lý khai thác công trình thủy lợi trong nền kinh tế thị trường từ đó đề xuất các nguyên tắc, cơ sở định giá; làm rõ các loại chi phí và nhân tố ảnh hưởng, tác động đến cấu thành giá SPDVTL; mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành SPDVTL. Phân tích đánh giá tác động của giá SPDVTL trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp và tình hình kinh tế xã hội hiện nay từ đó đề xuất ba phương án tính giá cho hệ thống công trình thủy lợi. Qua đó, đề tài đã tính toán cụ thể các phương án giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và khung giá cho các SPDVTL khác theo từng vùng miền và biện pháp cấp nước, tiêu thoát nước. Đồng thời đề xuất chính sách và giải pháp để thực hiện cơ chế giá SPDVTL.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20205844-49)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ Giới thiệu sách CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ