HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 94
  • Tổng lượt truy cập: 9.090.343
Thông báo tài liệu mới số 01/2020
10/08/20 02:43PM

1. Niên giám thống kê hải quan về hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam (Bản chi tiết) năm 2018. / . - H.:Tài chính, 2020. - 557 tr., 30cm

Tóm tắt: Bao gồm các số liệu phản ánh khái quát và chi tiết hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm 2018, bao gồm kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với các nước, các mặt hàng xuất nhập khẩu, bối cảnh nền kinh tế và hoạt động xuất nhập khẩu của các nước trong khu vực và trên thế giới, các đánh giá về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm 2018

Đăng ký cá biệt: TK20200423

2. Xuất nhập khẩu hàng hóa 2017. / . - H.:Thống kê, 2019. - 606 tr., 29cm

Tóm tắt: Giới thiệu trị giá xuất nhập và các mặt hàng xuất nhập khẩu. Trình bày số liệu xuất nhập khẩu các loại mặt hàng của Việt Nam với một số khối nước và một số nước bạn hàng

Đăng ký cá biệt: TK20200424

3. Niên giám thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 2018. / . - H.: Nông nghiệp, 2019. - 450 tr., 30cm

Tóm tắt: Thu thập các số liệu theo giai đoạn 2011-2017, sơ bộ năm 2018 của cả nước, các vùng và các địa phương, sắp xếp theo 17 nhóm gồm: một số chỉ tiêu tổng hợp, đất nông nghiệp, trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, thủy lợi và phòng chống thiên tai, quản lý và xây dựng công trình, xuất nhập khẩu, phát triển nông thôn, đào tạo, khuyến nông, hợp tác quốc tế và số liệu tham khảo các nước ASEAN

Đăng ký cá biệt: TK20200425

4. Tư liệu kinh tế-xã hội 713 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Việt Nam. Tập 1. / . - H.:Thống kê, 2019. - 1460 tr., 27 cm

Tóm tắt: Nội dung tài liệu phản ánh thực trạng phát triển kinh tế-xã hội của đơn vị hành chính cấp huyện Việt Nam qua những số liệu thống kê cơ bản trong 3 năm 2015-2017 với 8 phần: đơn vị hành chính; tổng diện tích đất tự nhiên; dân số, mật độ dân số; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp; giáo dục; và y tế. Tập 1 bao gồm các thành phố Hà Nội đến tỉnh Thừa Thiên-Huế

Đăng ký cá biệt: TK20200428

5. Tư liệu kinh tế-xã hội 713 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Việt Nam. Tập 2. / . - H.:Thống kê, 2019. - 1380 tr., 27 cm

Tóm tắt: Nội dung tài liệu phản ánh thực trạng phát triển kinh tế-xã hội của đơn vị hành chính cấp huyện Việt Nam qua những số liệu thống kê cơ bản trong 3 năm 2015-2017 với 8 phần: đơn vị hành chính; tổng diện tích đất tự nhiên; dân số, mật độ dân số; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp; giáo dục; và y tế. Tập 2 bao gồm các thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Cà Mau

Đăng ký cá biệt: TK20200429

6. Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019. / . - H.:Thống kê, 2019. - 563 tr., 27 cm

Tóm tắt: Nội dung tài liệu bao gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018 gồm 5 phần: bối cánh phát triển doanh nghiệp năm 2018; tổng quan triển phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp; bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp 2018 và giai đoạn 2016-2018 ở mức độ toàn quốc và địa phương

Đăng ký cá biệt: TK20200430

7. Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011-2017. / . - H.:Thống kê, 2019. - 134 tr.,21 cm

Tóm tắt: Tập trung phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng của các vùng kinh tế trọng điểm cũng như tác động tới tăng trưởng của cả nước trong giai đoạn này. Đưa ra một số giải pháp để nâng cao vai trò của vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta hiện nay.

Đăng ký cá biệt: TK20200426

8. Động thái và thực trạng kinh tế-xã hội Việt Nam 2016-2018. / . - H.:Thống kê, 2019. - 419 tr.,24 cm

Tóm tắt: Trình bày tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam 3 năm 2016-2018, phân tích kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế. Giới thiệu 230 biểu số liệu thống kê tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 3 năm 2016-2018

Đăng ký cá biệt: TK20200427

 

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ