HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 131
  • Tổng lượt truy cập: 8.862.680
Thông báo tài liệu mới số 02/2020
03/09/20 10:33AM

1. Danh mục tiêu chuẩn quốc gia TCVN2019. / . - H.:Lao động-xã hội, 2019. - 808 tr.,29 cm

Tóm tắt: Bao gồm danh mục toàn bộ 11.255 TCVN, 730 QCVN-Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia và 262 ĐLVN-Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam hiện hành được ban hành tính đến tháng 11/2019. Ngoài ra, danh mục còn bao gồm các TCVN, ĐLVL hủy bỏ củ năm 2018 và 2019, danh mục các TCVN tương đương với các tiêu chuẩn nước ngoài, khu vực và quốc tế hay danh mục các tiêu chuẩn nước ngoài, khu vực và quốc tế được chấp nhận thành TCVN. Danh mục TCVN 2019 được sắp xếp theo lĩnh vực/chủ đề của Khung phân loại Tiêu chuẩn Quốc gia phiên bản 2012 trên cơ sở chấp nhận Khung phân loại Tiêu chuẩn Quốc tế của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế

Đăng ký cá biệt: VT20203963

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới/ Hội đồng Lý luận Trung ương . - H.:Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 187 tr.,21 cm

Tóm tắt: Trình bày quan điểm về vai trò của công tác quản lý, lãnh đạo của Đảng đối với dư luận báo chí và truyền thông tại Việt Nam. Chia sẻ kinh nghiệm, phương thức và giới thiệu một số thành tựu quan trọng trong việc tăng cường và sáng tạo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dư luận báo chí tại Trung Quốc trong tình hình mới

Đăng ký cá biệt: NV20190193

3. Hỏi-đáp pháp luật về lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội. / Nguyễn Quốc Bình. - H.:Hồng Đức, 2019. - 349 tr.,21 cm

Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi đáp về quy định mới trong lĩnh vực lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội được chia làm 3 phần với nội dung cụ thể là hỏi đáp về lao động; hỏi đáp về tiền lương, việc làm; và hỏi đáp về bảo hiểm xã hội

Đăng ký cá biệt: PL20201148

4. Hỏi-đáp pháp luật về khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo. / Nguyễn Quốc Bình. - H.:Hồng Đức, 2019. - 373 tr.,21 cm

Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi đáp về quy định mới trong khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nội dung sách được chia làm 4 phần: hỏi đáp về Luật Khiếu nại và hướng dẫn thi hành; hỏi đáp về Luật Tố cáo và hướng dẫn thi hành; hỏi đáp về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, Ban ngành; và hỏi đáp về luật thanh tra, quy trình tiến hành thanh tra, nội dung thanh tra

Đăng ký cá biệt: PL20201149

5. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản hướng dẫn thi hành. / . - H.:Thanh niên, 2020. - 535 tr.,24 cm

Tóm tắt: Giới thiệu Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH3 và các văn bản thể chế Luật bao gồm 02 Nghị định (Nghị định 40/2016 và Nghị định 41/2016), 03 quyết định (Quyết định 02/2013, Quyết định 26/2016, Quyết định 14/2018), 13 Thông tư (Thông tư 10/2016, Thông tư 18/2016/2016, Thông tư 20/2016, Thông tư 26/2016, Thông tư 27/2016, Thông tư 29/2016, Thông tư 49/2017, Thông tư 33/2018, Thông tư 79/2018, Thông tư 105/2018, Thông tư số 294/2016, Thông tư số 67/2015, Thông tư 78/2017). Có đính kèm danh mục một số văn bản pháp luật tham khảo

Đăng ký cá biệt: PL20201150

6. Niên giám thống kê 2019. / . - H.:Tổng cục Thống kê, 2020. - 1036 tr.,25cm

Tóm tắt: Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Bên cạnh đó, nội dung còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế

Đăng ký cá biệt: TK20200433

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ