HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 103
  • Tổng lượt truy cập: 9.090.311
Thông báo tài liệu mới số 04/2019
20/07/20 10:42AM

1. Viện Bảo vệ thực vật: 50 năm xây dựng và phát triển (1968-2018). / . - H.:Lao động, 2018. - 320 tr., 27 cm.

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt quá trình xây dựng và phát triển, những thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật, các công trình đã công bố và những kết quả đã đạt được trong suốt 50 năm qua (1968-2018)

Đăng ký cá biệt: VT20193954

2. Vai trò và vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong phát triển bền vững. / . - H.:Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 312 tr.,25 cm.

Tóm tắt: Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu vai trò, vị thế của nữ trí thức trong phát triển bền vững. Phân tích thực trạng vai trò, vị thế của nữ trí thức trong phát triển bền vững ở các lĩnh vực: phát triển kinh tế, phát triển xã hội, bảo vệ môi trường, lĩnh vực lãnh đạo, quản lý và lĩnh vực ngoại giao. Đưa ra những rào cản tác động tới nữ trí thức về cả thuận lợi và thách thức, từ đó xác định các yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới đòi hỏi họ phải vượt qua để nâng cao vai trò, vị thế trong phát triển bền vững

Đăng ký cá biệt: VT20193955

3. Nông thôn mới Việt Nam: một số vấn đề lý luận và thực tiễn. / Hồ Xuân Hùng. - H.:Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 310 tr.,25 cm.

Tóm tắt: Làm rõ những vấn đề về nông thôn và nông thôn mới như khái niệm nông thôn. nông thôn mới, phát triển nông thôn, kinh tế nông thôn; vai trò, vị trí, đặc điểm của nông thôn trong nền kinh tế và một số định hướng phát triển nông thôn ở Việt Nam. Đồng thời, phân tích những ưu điểm và bất cập từ các mô hình xây dựng nông thôn mới ở nước ta, từ đó đề xuất mô hình xây dựng nông thôn mới. Đưa ra những mục tiêu, giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020

Đăng ký cá biệt: VT20193956

4. Tinh dầu thiên nhiên và chất thơm trong thực phẩm. / Nguyễn Văn Chung. - H.:Giáo dục Việt Nam, 2018. - 184 tr.,25 cm

Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành, tồn tại, chuyển hóa của một số tinh dầu, chất thơm trong thiên nhiên, thực phẩm; cách khai thác chiết xuất tinh dầu và sơ lược thành phần hóa học tinh dầu, chất thơm phổ biến hiện nay. Bổ sung phương pháp phân tích một số chỉ số quan trọng của tinh dầu làm cơ sở hỗ trợ trong quá trình sản xuất. Hướng dẫn một số kỹ thuật đơn giản giúp người sản sản xuất (sử dụng tinh dầu) có thể sơ bộ đánh giá chất lượng mẫu tinh dầu mà mình quan tâm. Phụ lục là danh mục các loại nguyên liệu tự nhiên và danh mục các hóa chất có thể sử dụng trong kỹ thuật tạo mùi cho thực phẩm

Đăng ký cá biệt: VT20193957

5. Chính sách tích tụ, tập trung đất nông nghiệp tại Việt Nam. /. - H.:Hồng Đức, 2019. – 138 tr. ,27 cm.

Tóm tắt: Tổng quan lý luận về chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất trong nông nghiệp. Nêu kinh nghiệm quốc tế về chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm sản xuất hàng hóa quy mô lớn trong nông nghiệp. Đánh giá thực trạng tích tụ, tập trung đất trong nông nghiệp ở Việt Nam và các chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất nhằm sản xuất hàng hóa quy mô lớn trong nông nghiệp từ năm 2000 đến nay. Đưa ra các phát hiện chính và đề xuất hoàn thiện chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ở Việt Nam trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: VT20193958

6. Sổ tay hướng dẫn xác định các yếu tố mưa lũ cực đoan phục vụ vận hành an toàn đập và giảm thiểu thiệt hại hạ du. / . - H.:, 2018. - 65 tr.,28 cm

Tóm tắt: Bao gồm hướng dẫn về các tiêu chí, chỉ số kỹ thuật và các yêu cầu khi xác định các yếu tố mưa lũ cực đoan phục vụ vận hành an toàn đập và giảm thiểu thiệt hại vùng hạ du trong điều kiện mưa, lũ cực đoan. Phạm vi áo dụng cho các hồ chứa trên cả nước có đồng thời các yếu tố: dung tích từ 500 ngàn m3 đến 500 triệu m3; đập cao trên 10m; tràn xả lũ có cửa van điều tiết; áp dụng được ở cả ba hồ gồm Cửa Đạt, Ngàn Trươi, Dầu tiếng

Đăng ký cá biệt: VT20193959

7. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thẩm định giá. / . - H.:Tài chính, 2018. - 183tr.,27cm

Tóm tắt: Luật Giá được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá và thẩm định giá. Nội dung tài liệu bao gồm 13 tiêu chuẩn về thẩm định giá của Luật Giá

Đăng ký cá biệt: PL20191147

 

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ