TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 56
  • Tổng lượt truy cập: 6713640
Thông báo tài liệu mới số 1/2015
20/01/15 02:18PM
1. Cây sapô : / Nguyễn Danh Vàn. - T/p HCM ::Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh,,2008. - 41tr :.,20,5cm
Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật canh tác cây sapô. Nêu nguồn gốc; đặc điểm thực vật học; yêu cầu ngoại cảnh; giống và kỹ thuật nhân giống; kỹ thuật trồng trọt; kỹ thuật chăm sóc; kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh; thu hoạch và bảo quản cây hồng xiêm
Đăng ký cá biệt: VV20125609

2. Cây nhãn. / Nguyễn Danh Vàn. - T/p HCM,:,2008. - 61tr ;.,20,5cm
Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật canh tác cây nhãn, nêu nguồn gốc; đặc điểm thực vật học; yêu cầu điều kiện ngoại cảnh; giống và kỹ thuật nhân giống; kỹ thuật trồng trọt; kỹ thuật chăm sóc; kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh; thu hoạc và bảo quản.

Đăng ký cá biệt: VV20125608

3. Cây đu đủ. / Nguyễn Danh Vàn. - T/p HCM ::Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh,,2008. - 48tr :.,20,5cm
Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật canh tác cây đu đủ. Nêu nguồn gốc; đặc điểm thực vật học; yêu cầu ngoại cảnh; giống và kỹ thuật nhân giống; kỹ thuật trồng chọt; kỹ thuật chăm sóc; kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh; thu hoạch và bảo quản cây đu đủ.

Đăng ký cá biệt: VV20125607

4. Cây chuối. / Nguyễn Danh Vàn. - T/p HCM ::Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh,,2008. - 61tr ;.,20,5cm
Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật canh tác cây chuối gồm nguồn gốc; đặc điểm thực vật học; yêu cầu ngoại cảnh; giống và kỹ thuật nhân giống; kỹ thuật trồng trọt; kỹ thuật chăm sóc; kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh; thu hoạch và bảo quản.

Đăng ký cá biệt: VV20125606

5. Cây cam quýt. / Nguyễn Danh Vàn. - T/p HCM ::Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh,,2008. - 93tr :.,20,5cm
Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật canh tác cây cam quýt gồm nguồn gốc; đặc điểm thực vật học; yêu càu điều kiện ngoại cảnh; giống và kỹ thuật nhân giống; kỹ thuật trồng trọt; kỹ thuật chăm sóc; kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh; thu hoạch và bảo quản.

Đăng ký cá biệt: VV20125605

6. Cây bưởi. / Nguyễn Danh Vàn. - T/p HCM ::Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh,,2008. - 73tr ;.,20,5cm
Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật trồng cây bưởi, nêu nguồn gốc; đặc điểm thực vật học; yêu cầu điều kiện ngoại cảnh; giống và kỹ thuật nhân giống; kỹ thuật trồng trọt; kỹ thuật chăm sóc; kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh; thu hoạch và bảo quản.

Đăng ký cá biệt: VV20125604

7. Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (danh mục và nội dung các chỉ tiêu) = / . - H.::Tổng cục Thống kê, ,2011. - 471tr. ;.,28cm
Tóm tắt: Giới thiệu danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (tiếng Việt và tiếng Anh) với 350 chỉ tiêu (nhóm chỉ tiêu) thuộc 21 lĩnh vực: đất đai, khí hậu, đơn vị hành chính; nông, lâm nghiệp và thủy sản;….Trình bày nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (tiếng việt) đề cập tới mục đích, ý nghĩa; khái niệm, nội dung, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu và nguồn số liệu của từng chỉ tiêu (nhóm chỉ tiêu) thống kê

Đăng ký cá biệt: TK20120363, TK20120364

8. Năm mươi năm viện Quy hoạch thủy lợi 1961-2011 / . - H.::Nông nghiệp, ,2011. - 276tr. ;.,28cm
Tóm tắt: Chỉ ra những yếu kém trong quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam. Đề xuất phương án quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên nước theo lưu vực sông

Đăng ký cá biệt: VT20123643

9. Cục Bảo vệ thực vật: Năm mươi năm xây dựng và phát triển / . - H.::Cục bảo vệ thực vật, ,2011. - 161tr. ;.,28cm
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triên của Cục Bảo vệ thực vật. Nêu lên cơ cấu hoạt động và tổ chức của mô hình chi cục Bảo vệ thực vật. Giới thiệu các thành tựu đã đạt được trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của mình

Đăng ký cá biệt: VT20123644

10. Cục Bảo vệ thực vật: Năm mươi năm xây dựng và phát triển / . - H.::Cục bảo vệ thực vật, ,2011. - 161tr. ;.,28cm
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Cục Bảo vệ thực vật. Nêu lên cơ cấu hoạt động và tổ chức của mô hình chi cục Bảo vệ thực vật. Giới thiệu các thành tựu đã đạt được trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của mình

Đăng ký cá biệt:

11. Đánh giá môi trường chiến lược, các dự án chiến lược, quy hoạch và thiết kế phát triển / Phạm Ngọc Đăng. - H.: :Khoa học & Kỹ thuật, ,2011. - 340 tr..,
Tóm tắt: Giới thiệu về khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc, các bước tiến hành và khó khăn thuận lợi của việc đánh giá môi trường chiến lược. Tổng quan kinh nghiệm áp dụng đánh giá môi trường chiến lược trên thế giới và ở Việt Nam. Nêu quy trình, phạm vi và hệ thống chỉ tiêu đánh giá môi trường chiến lược và các phương pháp tiếp cận đánh giá môi trường chiến lược. Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện môi trường và chương trình giảm sát môi trường.

Đăng ký cá biệt: VT20123647

12. Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản / Nguyễn Trọng Cẩn. - H.: :Khoa học & Kỹ thuật, ,2011. - 379 tr..,
Tóm tắt: Giới thiệu nguyên lý, kỹ thuật, phương pháp kiểm nghiệm và bảo quản sản phẩm ướp muối. Nêu nguyên lý và các phương pháp chế biến nước mắm, quy trình sản xuất nước mắm cao đạm và cô đặc, kiểm tra và bảo quản chượp, nước mắm. Nêu cơ sở lý luận chế biến khô thủy sản và kỹ thuật sây khô, phôi khô, bảo quản thủy sản. Đưa ra kỹ thuật chế biển thức ăn liền gia vị như hun khói thủy sản, sản phẩm thủy sản có gia vị.

Đăng ký cá biệt: VT20123480

13. Chính sách giảm nghèo ở Việt Nam đến năm 2015. Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hoa. - H.: :Thông tin và Truyền Thông, ,2010. - 243 tr..,
Tóm tắt: Giới thiệu những chính sách xóa đói giảm nghèo đang áp dụng tại Việt Nam tập trung vào 4 chính sách chủ yếu: chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng, chính sách hỗ trợ giáo dục và y tế cho người nghèo. Nêu lên tác động của chính sách đến thực trạng đói nghèo của Việt Nam đồng thời đề xuất quan điểm và nội dung hoàn thiện chính sách này theo những yêu cầu mới hơn, triệt để hơn

Đăng ký cá biệt: VT20113405

14. Nuôi cấy mô tế bào thực vật. Cơ sở lý luận và ứng dụng: / Ngô Xuân Bình. - H.: :Khoa học và kỹ thuật, ,2010. - 294 tr..,
Tóm tắt: Nêu cơ sở lý luận của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật như lịch sử nghiên cứu, điều kiện và môi trường nuôi cấy, ứng dụng trong tạo giống và nhân gióng cây trồng. ứng dụng trong nuôi cấy cây đơn bội, cấy tế bào trần, bảo quản và phát triển nguồn gen quý hiếm. Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu và ứng dụng trong nuôi cấy mô tế bào thực vật như nuôi cấy phân và tê bào phôi hạt chín ở cây lúa, quy trình nhân giống cây trồng

Đăng ký cá biệt: VT20123648

15. Cơ sở năng lượng và môi trường (sách chuyên khảo) / Lý Ngọc Minh. - H.: :Khoa học và kỹ thuật, ,2011. - 258tr.,
Tóm tắt: Tổng quan về các nguồn năng lượng sơ cấp và những tác động môi trường trong quá trình khai thác, chế biến. Nêu hiện trạng khai thác, chế biển, sản xuất, sử dụng năng lượng trên thế giới và ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Tổng quan về công nghệ và những tác động môi trường trong sản xuất điện năng từ năng lượng hóa thạch như nhà máy nhiệt điện than, nhà máy nhiệt điện dầu, nhà máy nhiệt điện khí. Trình bày quan điểm định hướng và một số biện pháp chủ yếu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng ngừa sự cố môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Đăng ký cá biệt: VT20123649

16. Cuộc đời và sự nghiệp của các nhà vật lý nổi tiếng thế giới. Tập 1: những tấm gương nghiên cứu khoa học / Nguyễn Quang Học. - H.: :Khoa học kỹ thuật,,2011. - 233tr. ,.,21cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài việc việc các nhà bác họa có đóng góp lớp cho sự hình thành và phát triển khoa học vật lý, trong đó không tính đến các nhà bác học đoạt giải Nobel vật lý

Đăng ký cá biệt: VV20125428, VV20125429

17. Khoa học và Công nghệ thế giới: Xu thế đổi mới sáng tạo / . - H.: :Khoa học kỹ thuật,,2010. - 272tr. ,.,21cm
Tóm tắt: Khái quát hoạt động nghiên cứu và các xu hướng cải cách hệ thống nghiên cứu và phát triển trên thế giới. Đưa ra những thách thức, xu thế đổi mới và những yêu cầu đạt được chiến lược và chính sách đổi mới về khoa học và công nghệ trên thế giới như nguồn nhân lực, chính sách, trí thức,…. Dự báo xu hướng phát triển cho ngành công nghệ gen- trị liệu tuổi già, công nghệ nhiên liệu sinh học và hóa chất sinh học, công nghệ vât liệu tích trữ năng lượng, công nghệ than sạch, robotisc dịch vụ và internet vạn vật

Đăng ký cá biệt: VT201238840

18. Kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường giai đoạn 2006-2010 và định hướng nghiên cứu 2011- 2015 / . - H.: :Nông nghiệp, ,2011. - 235 tr..,
Tóm tắt: Giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 5 năm 2006-2010 và phương hướng nghiên cứu ứng dụng đến năm 2015

Đăng ký cá biệt: VT20123650

19. Quản lý chất lượng và an toàn trên rau quả. Tài liệu tập huấn cho các chủ trang trại, cán bộ quản lý hợp tác xã và người lao động / . - H.: :Viện nghiên cứu rau quả, ,2011. - 52 tr..,
Tóm tắt: Trình bày những khái niệm/ định nghĩa về chất lượng và an toàn. Nêu hệ thống quản lý chất lượng và an toàn. Đưa ra định nghĩa về an toàn thực phẩm và thực hành nông nghiệp tốt theo VietGAP

Đăng ký cá biệt: VT20123651

20. Đại hội thi đua yêu nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn lần thứ 3 (2010-2015) / . - H. ::Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,,2010. - 125tr. ;.,27cm
Tóm tắt: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2006-2010 và phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 5 năm 2010-2015. Giới thiệu các báo cáo điển hình của các đơn vị và cá nhân tiêu biểu trong phong trào yêu nước của ngành

Đăng ký cá biệt: VT20123652

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428
Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ