TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 57
  • Tổng lượt truy cập: 6408248
Thông báo tài liệu mới số 1/2018
29/08/18 02:00PM

1. Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong văn kiện Đại hội XII. / Nguyễn Bá Dương. - H.:Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 254 tr.,19 cm

Tóm tắt: Phân tích quá trình nhận thức lý luận của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; khái quát thực trạng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ nước nhà qua 30 năm đổi mới theo quan điểm của Đảng. Luận giải và làm rõ nội dung quan điểm mới của Đảng về giáo dục và đạo tạo, khoa học và công nghệ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đề xuất định hướng học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong những năm tới.

Đăng ký cá biệt: VV20176057

2. Hướng dẫn kỹ thuật đan lát mây, tre. / Trịnh Quốc Đạt. - H.:Nông nghiệp, 2016. - 96 tr.,21 cm

Tóm tắt: Giới thiệu các dụng cụ và thiết bị dùng trong nghề đan lát mây, tre. Nêu phương pháp chế biến nguyên liệu mây, tre. Giới thiệu các lối đan cơ bản, phối hợp, tết hoa và cách đan sản phẩm. Trình bày quy trình hoàn thiện sản phẩm đan lát mây, tre.

Đăng ký cá biệt: VV20176058

3. Hướng dẫn kỹ thuật chế biến chè xanh. / Vũ Hữu Hào. - H.:Nông nghiệp, 2016. - 80 tr.,21 cm

Tóm tắt: Nêu các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng chè như giống chè, địa hình, độ cao, bón phân và thu hái. Giới thiệu quy trình kỹ thuật chế biến chè xanh và kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng các máy chế biến chè xanh.

Đăng ký cá biệt: VV20176059

4. Kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng máy thu hoạch và thiết bị chế biến cà phê quy mô nhỏ. / Trịnh Duy Đỗ. - H.:Nông nghiệp, 2016. - 88 tr.,21 cm

Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm, yêu cầu kỹ thuật, kỹ thuật vận hành và chăm sóc máy thu hoạch cà phê cầm tay. Nêu đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật trong chề biến cà phê khô và cà phê ướt.

Đăng ký cá biệt: VV20176060

5. Nghiên cứu giải pháp quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại 5 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Đăk Lăk và Đăk Nông. / Vũ Duy Hưng. - H.:Hồng Đức, 2013. - 171 tr.,24 cm

Tóm tắt: Hệ thống hóa cơ sở khoa học về quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Đánh giá thực trạng quản lý và cơ chế chính sách có liên quan đến quản lý rừng dựa vào cộng đồng áp dụng tại 5 tỉnh (Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Đăk Lăk và Đăk Nông). Đề xuất giải pháp và chính sách nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả của hình thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại 5 tỉnh trên.

Đăng ký cá biệt: Vv20186061

6. Vốn xã hội và hành vi tiết kiệm: tác động của việc là thành viên của Hiệp hội đên tiết kiệm chính thức của hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam. / . - H.:Lao Động, 2013. - 95 tr.,24 cm

Tóm tắt: Phân tích tiết kiệm của hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam với việc tập trung đặc biệt vào các yếu tố quyết định đến tỷ lệ tiết kiệm dưới hình thức tiết kiệm chính chức. Nghiên cứu đã truyền tải thông tin về các lợi ích của gửi tiết kiệm thông qua mạng lưới hoặc nhóm chính thức là hiệu quả của việc tăng số hộ tiết kiệm ở cấp cơ sở.

Đăng ký cá biệt: Vv20186062

 

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ