TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 164
  • Tổng lượt truy cập: 7325774
Thông báo tài liệu mới số 2/2016
16/05/16 02:37PM

1.         Sổ tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá đất đai /.- H.:Nông nghiệp, 2015. – 296tr., 21 cm

Tóm tắt: Nêu một số điều cần biết và các bước tiến hành trong điều tra, phân loại, lập bản đồ đất. Khái quát chung về quá trình đánh giá đất đai dùng trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và trồng rừng sản xuất.

Đăng ký cá biệt: Vv20156039

2.         Phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu /Ngô Thắng Lợi.- H.: Chính trị quốc gia-sự thật, 2015.- 411tr.

Tóm tắt: Đưa ra các cơ sở lý luận và kinh nghiệm của một số nước về phát triển bền vững. Đề xuất quan điểm, nội hàm và tiêu chí đánh giá phát triển bền vững. Nêu thực trạng phát triển và những vấn đề đặt ra trong triển khai nghiên cứu  phát triển bền vững ở Việt Nam. Trình bày định hướng các giải pháp đột phá của Việt Nam trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu.

Đăng ký cá biệt: Vv20156040

3.         Tuyển tập khoa học công nghệ 2009-2014. Tập I / . - H.:Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2015. - 639 tr., 19 x 26,5 cm

Tóm tắt: Tuyển tập khoa học công nghệ giai đoạn 2009-2014 là tập hợp 139 bài viết có giá trị về các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ điển hình của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2009-2014. Trong đó, tập I bao gồm các kết quả nghiên cứu về tài nguyên nước, tưới tiêu, môi trường và kinh tế, chính sách thủy lợi, thủy điện, năng lượng tái tạo, bơm và thiết bị thủy lợi.

Đăng ký cá biệt: VT20153869

4          Tuyển tập khoa học công nghệ 2009-2014. Tập II /. - H.: Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2015. - 736 tr.,19 x 26,5 cm

Tóm tắt: Tuyển tập khoa học công nghệ giai đoạn 2009-2014 là tập hợp 139 bài viết có giá trị về các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ điển hình của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2009-2014. Trong đó, tập II bao gồm các kết quả nghiên cứu về: Thủy lực sông biển và phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; Xây dựng và bảo vệ công trình thủy lợi

Đăng ký cá biệt: VT20153870

5.         Các đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Văn Phúc. - H.: Chính trị quốc gia, 2015. - 399 tr., 16 x 24 cm

Tóm tắt: Đề cập đến tình hình quốc tế và trong nước khi lựa chọn các đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nêu thực trạng và quá tình xây dựng, hoàn thiên ba đột chiến lược trong thời gian từ 2011 đến nay. Đồng thời chỉ ra những hạn chế và phân tích những thách thức trong thời gian tới. Đề xuất các nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược ở Việt Nam từ nay đến năm 2020.

Đăng ký cá biệt: VT20153876

6.         Bùi Huy Đáp-Cây đại thụ của nền khoa học nông nghiệp Việt Nam /.- H.:Nông nghiệp, 2015. - 312 tr., 16 x 24cm

Tóm tắt: Nội dung tài liệu giới thiệu thân thế và sự nghiệp Giáo sư Bùi Huy Đáp. Tài liệu có giá trị cho nghiên cứu lịch sử ngành nông nghiệp, giúp cho thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về tấm gương của các nhà khoa học lớn hết lòng vì nước vì dân và cách tiếp cận với nghiên cứu khoa học phục vụ nông nghiệp-nông dân-nông thôn.

Đăng ký cá biệt: VT20153878

7.         Bảy mươi  năm những công trình thủy lợi (1945-2015) /. - :H.:Lao Động, 2015. - 163 tr., 20,5 x 9 cm

Tóm tắt: Giới thiệu 170 hệ thống công trình thủy lợi trên các vùng miền cả nước, qua các thời kỳ lịch sử, bao gồm các loại công trình phục vụ cho tưới, tiêu, cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, chống lũ, thoát lũ, chống ngập, giao thông thủy, đẩy mặn, rửa phèn, tiếp nước, nâng cao mực nước ngầm, lấy phù sa, cải thiện khí hậu và tạo cảnh quang môi trường,...

Đăng ký cá biệt: VT20153879

8.         Báo cáo an toàn thông tin Việt Nam 2014 / . - H.:Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2015. - 66 tr.,18 x 24 cm

Tóm tắt: Tập trung phác họa một số nội dung chính về sự kiện nổi bật, sự cố đáng chú ý, nguy cơ và thách thức, ứng phó sự cố, nguồn nhân lực, sản phẩm và dịch vụ, chí số an toàn thông tin Việt Nam,...

Đăng ký cá biệt: NV20150176

9.         Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam năm 2014 / . - H.:, 2015. - 172 tr.,19 x 25 cm

Tóm tắt: Cung cấp số liệu, thông tin, phân tích chuyên môn về sự tăng trưởng và phát triển và các thông số đăng ký sử dụng tài nguyên Internet Việt Nam. Qua báo cáo, các thông tin, dữ liệu, phân tích về quản lý, phát triển, mức độ thói quen đăng ký sử dụng tài nguyên internet, phản ánh hoạt động internet, tăng trường của kinh tế internet Việt Nam dựa trên khía cạnh phát triển tài nguyên internet.

Đăng ký cá biệt: NV20150177

10.       Báo cáo xuất khẩu thủy sản Việt Nam quý II năm 2015 / . - H.:VASEP, 2015. - 79 tr.

Tóm tắt: Cung cấp kết quả chi tiết và đánh giá tình hình xuất khẩu từng mặt hàng thủy sản chủ lực (Tôm, cá tra, cá ngừ, mực, bạch tuộc và hải sản khác), phân tích những cơ hội và thách thức của ngành thủy sản, biến động thị trường tác động đến xuất khẩu trong quý 2 cũng như nửa cuối năm 2015.

Đăng ký cá biệt: BC20150823

 

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ