TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 161
  • Tổng lượt truy cập: 7325815
Thông báo tài liệu mới số 3/2016
20/06/16 02:20PM

1. Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phát triển kinh tế-xã hội vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn / . - H.:Tài chính, 2015. - 399 tr., 24 cm.

Tóm tắt: Trình bày chủ trương, định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến năm 2020. Giới thiệu cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; nâng cao dân trí, đầu tư cơ sở hạ tầng y tế, nhà ở… cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biêt khó khăn

Đăng ký cá biệt: VT20163898

2. Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030 (ban hành theo Quyết định số 1684/QĐ-TTg ngày 30/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ) / . - H.:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2015. - 50 tr., 24 cm

Tóm tắt: Nêu bối cảnh trong nước, quốc tế và sự cần thiết của chiến lược hội nhập quốc tế cho ngành nông nghiệp, cùng các căn cứ để xây dựng chiến lượng này. Tổng kết tình hình thực hiện các hiệp định thương mại tự do quốc tế, khu vực và song phương của Việt Nam nói chung và của ngành Nông nghiệp nói riêng. Trình bày quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp để thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam

Đăng ký cá biệt: VT20163899

3. Kỷ yếu hội thảo khoa học thống kê nhà nước với dữ liệu lớn / . - H.:Tổng Cục Thống kê, 2015. - 84 tr., 28 cm.

Tóm tắt: Giới thiệu những nghiên cứu tổng quan về Big data và ứng dụng Big data của một số cơ quan thống kê và tổ chức trên thế giới. Đưa ra một số khuyến nghị để sử dụng dữ liệu lớn tại Việt Nam

Đăng ký cá biệt: VT20163900

4. Bộ giáo trình những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước. Học phần 1: Mối liên hệ giữa ứng dụng công nghệ thông tin và sự phát triển ý nghĩa / Usha Rani Vyasulu Reddi. - H.:Bách khoa Hà Nội, 2015. - 128 tr., 28 cm

Tóm tắt: Tóm tắt mục tiêu thiên niên kỷ về công nghệ thông tin và tuyền thông. Trình bày ứng dụng công nghệ thông tin và tuyền thông trong xóa đói giảm nghèo, giáo dục, sức khỏe, bình đẳng giới, quản lý chính phủ, quản lý tài nguyên,… Đưa ra các yếu tố quan trọng trong việc sử dụng công nghệ thông tin và tuyền thông phục vụ cho mục tiêu phát triển

Đăng ký cá biệt: NV20160178

5. Bộ giáo trình những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước. Học phần 2: Công nghệ thông tin và Truyền thông cho phát triển chính sách, quy trình và quản trị / Emmanuel C.Lallana. - H.:Bách khoa Hà Nội, 2015. - 128 tr., 28 cm

Tóm tắt: Cung cấp thông tin thiết yếu về các khía cạnh khác nhau của các chính sách và chiến lược quốc gia, các công cụ pháp lý để thúc đẩy sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho phát triển. Trình bày cách thức cho các Chính phủ để đánh giá việc phát triển và triển khai chính sách công nghệ thông tin và truyền thông cho phát triển

Đăng ký cá biệt: NV20160179

6. Bộ giáo trình những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước. Học phần 3: Ứng dụng chính phủ điện tử / Nag Yeon Lee. - H.:Bách khoa Hà Nội, 2015. - 128 tr., 28 cm

Tóm tắt: Đưa ra cái nhìn toàn cảnh về Chính phủ điện tử, bao gồm các thành phần chính và khái niệm chung, các quy tắc và các ứng dụng. Phần này sẽ đưa ra lý do hệ thống Chính phủ điện tử được xây dựng thông qua việc cung cấp các nghiên cứu chi tiết về hệ thống mẫu và nhận biết về thiết kế mạng

Đăng ký cá biệt: NV20160180

7. Bộ giáo trình những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước. Học phần 4: Xu hướng công nghệ thông tin và truyền thông cho lãnh đạo cơ quan nhà nước / Rajnesh D. Singh. - H.:Bách khoa Hà Nội, 2015. - 152 tr., 28 cm

Tóm tắt: Cung cấp một số nét tổng quan về sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thống và vai trò của nó trong môi trường toàn cầu biến động ngày nay. Miêu tả những công nghệ hiện tại đang nổi lên và các ảnh hưởng của nó. Mô tả những thành phần chính của hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông và những đánh giá về chính sách và công nghệ

Đăng ký cá biệt: NV20160181

 

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ