TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 71
  • Tổng lượt truy cập: 6408361
Thông báo tài liệu mới số 4/2016
20/06/16 02:21PM

1. Bộ giáo trình những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước. Học phần 5: An toàn thông tin / . - H.:Bách khoa Hà Nội, 2015. - 164 tr., 28 cm

Tóm tắt: Làm sáng tỏ khái niệm an toàn, an toàn thông tin và các khái niệm liên quan. Mô tả những thách thức đối với bảo mật thông tin và làm thế nào để có thể xác định chúng. Giới thiệu tổng quan về các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được sử dụng ở một số quốc gia cũng như các tổ chức an ninh thông tin quốc tế

Đăng ký cá biệt: NV20160182

2. Bộ giáo trình những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước. Học phần 6: Quản lý Internet / Ang Peng Hwa. - H.:Bách khoa Hà Nội, 2015. - 83 tr., 28 cm


Tóm tắt: Mô tả những bước tiến trong các chính sách và thủ tục quốc tế đối với việc quản lý vấn đề sử dụng Internet. Đưa ra những vấn đề và thách thức riêng liên quan đến quản lý Internet trong bối cảnh của khu vực

Đăng ký cá biệt: NV20160183

3. Bộ giáo trình những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước. Học phần 7: Lý thuyết và thực hành về quản lý dự án công nghệ thông tin và truyền thông / Maria Juanita R. Macapagal. - H.:Bách khoa Hà Nội, 2015. - 156 tr., 28 cm

Tóm tắt: Cung cấp những nét tổng quan về khái niệm, nguyên tắc, quy trình lập kế hoạch và quản lý dự án công nghệ thông tin và truyền thông. Mô tả phương pháp và công cụ quản lý dự án công nghệ thông tin và truyền thông

Đăng ký cá biệt: NV20160184

4. Bộ giáo trình những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước. Học phần 8: Các hình thức huy động vốn đầu tư cho dự án công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ phát triển / Richard Labell. - H.:Bách khoa Hà Nội, 2015. - 152 tr., 28 cm

Tóm tắt: Mô tả các cơ chế huy động vốn đầu tư khác nhau các dự án công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ cho phát triển và các dự án Chính phủ điện tử. Đưa ra các hình thực hợp tác công-tư như một kênh để huy động vốn đầu tư cho các dự án công nghệ thông tin-truyền thông phục vụ phát triển và Chính phủ điện tử

Đăng ký cá biệt: NV20160185

5. Bộ giáo trình những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước. Học phần 9: Công nghệ thông tin và truyền thông đối với quản lý rủi ro thảm họa / Richard Labell. - H.:Bách khoa Hà Nội, 2015. - 200 tr., 28 cm

Tóm tắt: Cung cấp những nét tổng quan về quản lý rủi ro thiên tai tai (DRM). Trình bày cách tiếp cận về việc xác định các nhu cầu thông tin trong DRM và sau đó khớp các nhu cầu với các dịch vụ ICT. Mô tả và cung cấp ví dụ về các ứng dụng ICT hiện có cho DRM và nâng cao việc nghiên cứu chính sách đối với triển khai các dịch vụ ICT trong DRM

Đăng ký cá biệt: NV20160186

6. Bộ giáo trình những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước. Học phần 10: Công nghệ thông tin và truyền thông, biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh / Richard Labell. - H.:Bách khoa Hà Nội, 2015. - 152 tr., 28 cm

Tóm tắt: Cung cấp thông tin cho người ra quyết định về các thách thức do biến đổi khí hậu và tác động của nó đến sự phát triển ở các nước đang phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương. Nâng cao nhận thức về vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông đối với sự thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Mô tả tầm quan trọng của tăng trưởng xanh, sự liên quan của nó với phát triển thế giới và vai trò của công nghệ thông tin đối với tăng trưởng xanh. Đề xuất chính sách cho việc sự dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho giảm biên đối khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh

Đăng ký cá biệt: NV20160187

7. Bộ giáo trình những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và Truyền thông cho lãnh đạo trong cơ quan nhà nước. Học phần 11: Truyền thông xã hội phục vụ phát triển / Emmanuel C. Lallana. - H.:Bách khoa Hà Nội, 2015. - 162 tr., 28 cm.

Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm về truyền thông xã hội và các ứng dụng khác nhau trong bối cảnh phát triển. Nâng cao nhận thức của những người làm chính sách và cán bộ trong cơ quan nhà nước về ứng dụng truyền thông xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Cung cấp kiến thức về mối quan quan hệ giữa chính sách của Nhà nước và việc xây dựng chương trình tăng cường vai trò của truyền thông xã hội

Đăng ký cá biệt: NV20160188

 

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ