TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1044
  • Tổng lượt truy cập: 7626636
Khuyến nông và giảm nghèo: Những lựa chọn chiến lược tại cộng đồng dân tộc thiểu số: Tóm lược gợi ý chính sách.
23/10/19 08:00AM
Oxfam, 2014.
Các thông điệp chính:
 
(i) Thực hiện sứ mệnh hỗ trợ giảm nghèo của khuyến nông cần có những quyết định  lựa chọn chiến lược trong thiết kế chính sách ở cấp Trung ương và triển khai các  giải pháp thực hành ở các cấp địa phương, thông qua một đề án khuyến nông hướng  đến giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nằm trong đề  án tổng thể tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở các cấp.
 
(ii) Tái cơ cấu ngân sách khuyến nông nhà nước dựa trên phân định rõ “khuyến  nông sinh kế” (hướng đến các địa bàn nghèo) và “khuyến nông sản xuất hàng hóa”  (hướng đến các địa bàn thuận lợi cho sản xuất hàng hóa lớn).
 
(iii) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia khuyến nông ở các cấp tỉnh  và huyện như là một bộ phận của cơ chế “Ban chỉ đạo” hiện có của Chương trình  Nông thôn mới do ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chủ trì  để tư vấn, lập kế hoạch, lồng ghép vốn, giám sát và đánh giá các hoạt động khuyến  nông và hỗ trợ sản xuất của các bên trên địa bàn. 
 
(iv) Áp dụng các phương pháp khuyến nông phù hợp với đồng bào DTTS dựa trên  các “tiểu dự án”2 khuyến nông có thời gian đủ dài (2-3 năm liên tục), được tổ chức  phù hợp với điều kiện đặc thù và tập quán sản xuất, tri thức bản địa, ngôn ngữ và  văn hóa tộc người ở từng thôn bản. Thể chế hóa các phương pháp “lớp học hiện  trường - FFS” và “khuyến nông theo nhóm hộ tự quản”.
 
(v) Đổi mới chính sách nhân rộng mô hình khuyến nông, dựa trên đánh giá toàn  diện (về hiệu quả, phương pháp, qui trình, tính phù hợp, các điều kiện và kênh nhân  rộng), nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ nhân rộng (thông tin, tuyên  truyền, hội nghị đầu bờ, giống, vật tư thiết yếu, hợp tác và liên kết sản xuất, người  tiên phong, kênh lan tỏa nông dân - nông dân, tiếp cận vốn và thị trường). [Oxfam-Policy-Brief_Agricultural-Extension_VN.pdf]. 


Free full text http://www.oxfamblogs.org/vietnam/wp-content/uploads/2009/03/Policy-Brief_Agricultural-Extension_VN.pdf.
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ