HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 98
  • Tổng lượt truy cập: 8.261.867
Thông báo tài liệu mới số 6/2015
16/03/15 02:41PM

1.                  Cẩm nang về chính sách và quản lý chương trình giảm nghèo / . - H. :Chính trị quốc gia,2012. - 138 tr. .,12,5cm;

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về tiêu chí và cách thức xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, xã nghèo. Giới thiệu về 13 chính sách giảm nghèo hiện hành-quy trình và cách thức thực hiện của từng chính sách cụ thể. Cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan tới việc quản ly chương trình giảm nghèo và cách thức tổ chức thực hiện.

Đăng ký cá biệt: VV20135880

2.                  Luật tài nguyên nước / . - H. :Chính trị quốc gia,2012. - 91 tr. .,13cm;

Tóm tắt: Giới thiệu 79 điều thuộc 10 chương của Luật Tài nguyên nước được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.

Đăng ký cá biệt: PL20131085

3.                  Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) / . - H. :Chính trị quốc gia-Sự thật,2012. - 361 tr. .,14,5cm;

Tóm tắt: Nội dung tài liệu được trình bày bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Giới thiệu luật sở hữu trí tuệ gồm 6 phần, 18 chương với 222 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 và được sửa đổi bổ sung thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009.

Đăng ký cá biệt: PL20131086

4.                  Giáo trình xử lý nước thải sinh họat và công nghiệp bằng phương pháp sinh học / Nguyễn Văn Phước. - H. :Xây dựng,2010. - 298 tr..,19cm;

Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở khoa học của quá trình sinh học trong xử lý nước thải. Giới thiệu các phương pháp sinh học được ứng dụng trong xử lý nước thải chứa các chất hữu cơ dễ bị phân hủy. Trình bày các quy trình xử lý nước thải và các ứng dụng sinh học trong xử lý nước thải.

Đăng ký cá biệt: VT20133692

5.                  Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020 / Nguyễn Thị Tố Quyên. - H. :Chính trị quốc gia,2012. - 283 tr. .,14,5cm

Tóm tắt: Phân tích lý luận và đánh giá khách quan thực tiễn nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Việt Nam. Chỉ ra những vấn đề tồn tại cũng như xu hướng phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam trong mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020/ Đề xuất một số chính sách nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại đang đặt ra trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đăng ký cá biệt: VV20135881

6.                  Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi dê để nâng cao hiệu quả kinh tế tăng thu nhập cho người chăn nuôi tại tỉnh Bình Định / Ngô Thành Vinh. - H. :Viện Chăn nuôi,2011. - 43 tr.;

Tóm tắt: Đề tài đã xác định được giống dê phù hợp đó là dê lai F1 Boer x (Bách Thảo x Cỏ), cho khả năng sản xuất cao, dễ nuôi thích ứng với điều kiện chăn nuôi của địa phương. Đưa ra một số công thức ăn phù hợp, xác định được quy trình chăm sóc và trị bệnh cho dê.

Đăng ký cá biệt: DT20133865

7.                  Annual report 2011 / . - Philippin:IRRI,2012. - 49 tr.;

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt thành tựu hoạt động 2011 của IRRI trong công tác các nghiên cứu khoa học, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, … giúp bà con nông dân các nước trên thế giới từng bước xóa đói giảm nghèo.

Đăng ký cá biệt: LV20111387, LV20111388

8.                  Khai thác tiềm năng biển, đảo vì sự phát triển bền vững của Quảng Ngãi và miền Trung / . - H. :Từ điển Bách khoa,2012. - 953 tr. .,24cm.

Tóm tắt: Đánh giá tổng hợp các tiềm năng, lợi thế về biển đảo của các tỉnh miền Trung. Đánh giá thực tiễn khai thác biển, đảo; xây dựng một mạng lưới nghiên cứu về biển, đảo từ Trung ương đến các địa phương.

Đăng ký cá biệt: VT20133725

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

TRANG CHỦ