Bên nhận chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng có thể chuyển giao cho bên thứ ba không?
10/07/23 01:56PM

Căn cứ khoản 1 Điều 193 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 về quyền của các bên trong chuyển giao quyền sử dụng có quy định như sau:

Quyền của các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng

1. Bên chuyển giao quyền sử dụng có quyền cho phép hoặc không cho phép bên nhận chuyển giao quyền sử dụng chuyển giao lại quyền sử dụng cho bên thứ ba.

...

Theo đó, bên nhận chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng muốn chuyển giao quyền cho bên thứ ba phải có sự cho phép của bên chuyển giao.

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)