Chuyển giao và chuyển nhượng quyền sử dụng giống cây trồng có khác nhau không?
10/07/23 01:54PM

Căn cứ Điều 192 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 về chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng có quy định như sau:

Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

1. Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ cho phép người khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sử dụng đối với giống cây trồng của mình.

2. Trường hợp quyền sử dụng giống cây trồng thuộc đồng sở hữu thì việc chuyển giao quyền sử dụng cho người khác phải được sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu.

...

Căn cứ Điều 194 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bởi khoản 25 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 về chuyển nhượng quyền sử dụng giống cây trồng có quy định như sau:

Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng

1. Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ giống cây trồng chuyển giao toàn bộ quyền đối với giống cây trồng đó cho bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng trở thành chủ bằng bảo hộ giống cây trồng kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng theo thủ tục do pháp luật quy định.

2. Trường hợp quyền đối với giống cây trồng thuộc đồng sở hữu thì việc chuyển nhượng cho người khác phải được sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu.

  ...

Vậy, chuyển giao và chuyển nhượng quyền sử dụng giống cây trồng là hai khái niệm khác nhau.

Chuyển giao là chủ bằng bảo hộ hoặc các đồng sở hữu cho phép người khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sử dụng đối với giống cây trồng. Chuyển nhượng là giao tất cả các quyền đối với cây trồng cho chủ thể nhận chuyển nhượng.

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)