Bản tin Chuyên đề khoa học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 năm 2023
04/12/23 03:56PM
Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Nội dung bao gồm:

1. Chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

2. Nội dung cơ bản của chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2021.

3. Mục đích, yêu cầu về xây dựng thí điểm xã nông thôn mới thông minh.