Bản tin Chuyên đề khoa học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 3 năm 2023
05/12/23 08:06AM
Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Mục tiêu và giải pháp

Nội dung bao gồm:

1. Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của Chính phủ Việt Nam.

2. Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 tại các địa phương.

4. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ tri thức khoa học công nghệ.