Bản tin Chuyên đề khoa học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 4 năm 2023
05/12/23 08:47AM
IPHM - Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, hướng tới nền nông nghiệp xanh

Nội dung bao gồm:

1. Tổng quan về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM).

2. IPHM - nền tảng xây dựng nền nông nghiệp sinh thái.

3. Kế hoạch hành động thúc đẩy ứng dụng IPHM trên cây trồng chủ lực ở Việt Nam giai đoạn 2022-2030.

4. Kế hoạch triển khai thực hiện quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp ở một số địa phương.