Bản tin Chuyên đề khoa học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 6 năm 2023
06/12/23 08:42AM
Giải pháp phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp

Nội dung bao gồm:

1. Thực trạng cơ giới hóa trong sản xuất lúa tại vùng đồng bằng sông Hồng.

2. Ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất và sau thu hoạch lúa tại phía Bắc Việt Nam.

3. Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

4. Chính sách cơ giới hóa liên quan đến phát triển sản xuất lúa gạo

5. Giải pháp, cơ chế chính sách nhằm phát triển, tăng cường áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp.