Bản tin Chuyên đề khoa học nông nghiệp và phát triển nông thôn số 7 năm 2023
28/12/23 03:04PM
Chuyên đề: Đa dạng sinh học trong nông nghiệp
MỤC LỤC
I. Mở đầu
II. Khái niệm, ý nghĩa và vai trò của đa dạng sinh học trong nông nghiệp
III. Các nguy cơ chủ yếu đối với đa dạng sinh học nông nghiệp
IV. Biện pháp bảo tồn vầ cải thiện đa dạng sinh học trong nông nghiệp
V. Hệ thống văn bản, chính sách pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học
VI. Một số mô hình sản xuất nông nghiệp bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam
VII. Kết luận