Bản tin Chuyên đề khoa học nông nghiệp và phát triển nông thôn số 9 năm 2023
02/01/24 08:32AM
Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn giống thủy sản
MỤC LỤC
I. Mở đầu
II. Thực trạng nguồn giống thủy sản ở Việt Nam
III. Các chính sách phát triển nguồn giống thủy sản
IV. Các nghiên cứu khoa học công nghệ phát triển nguồn giống thủy sản
V. Giải pháp phát triển nguồn giống thủy sản
VI. Kết luận