Bản tin Chuyên đề Khuyến nông số 2 năm 2023
09/01/24 09:56AM
Giới thiệu các hoạt động khuyến nông, khoa học - kỹ thuật, mô hình điển hình tiên tiến, xây dựng nông thôn mới và các chủ trương - chính sách. Bài nổi bật: 30 năm khuyến nông Việt Nam (1993-2023) ở đâu có Nông dân, ở đó có Khuyến nông. Lâm Đồng: Phát triển mô hình sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Một số mô hình hợp tác xã nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới .
MỤC LỤC

Hoạt động khuyến nông
- 30 năm Khuyến nông Việt Nam- Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông
- Phát triển khuyên nông số phục vụ mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp
- Tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024
- Xây dựng vùng nguyên liệu và phát triển thương mại ngành dâu tằm tơ

Khoa học-Kỹ thuật
- Kết quả chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi thông qua các mô hình khuyến nông giai đoạn 2020-2023
- Kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ khuyến nông lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2020-2023
- Quy trình nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ Sciaenops ocellatus (Linnaeus, 1766) trong ao sử dụng thức ăn công nghiệp
- Quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) bán thâm canh nâng cao hiệu quả sản xuất và bền vững môi trường
- Quy trình cải tiến sử dụng chế phẩm 403 Alfa Lacto trong chăn nuôi lợn an toàn sinh học
- Quy trình sản xuát giống ba ba gai toàn đực
- Quy trình công nghệ ương giống ngao giá cấp I lên giống cấp II
- Giới thiệu một số giống cà phê vối (Robusta)
- Gia lai: Giống và kỹ thuật canh tác cây cà phê

Mô hình, điển hình tiên tiến
- Mô hình khuyến nông tiêu biểu lĩnh vực trồng trọt-bảo vệ thực vật giai đoạn 2020-2023
- Một số mô hình chăn nuôi theo hướng hữu cơ
- Quảng Trị: Phát triển khuyến nông cộng đồng
- Lâm Đồng: Phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học
- Quảng Ninh: Nhiều mô hình sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm
- Hà Nội: Một số mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa
- Lào Cai: Xây dựng mô hình thâm canh chè theo hướng hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị
- Mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh và an toàn
- Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu VietGAHP, liên kết HTX theo chuỗi giá tại một số tỉnh phía Bắc

Xây dựng nông thôn mới
- Một số mô hình hợp tác xã nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới
- Kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tía cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
- Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2023-2025

Chủ trương, chính sách
- Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét cho vật nuôi vụ Đông Xuân 2023-2024
- Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 2023 các tỉnh phía Bắc