Kết quả Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2020
23/09/22 08:35AM
Tổng cục Thống kê. Nhà xuất bản Thống kê, 2021, 848tr. ISBN: 978-604-75-2070-1

Tài liệu bao gồm 2 phần:

Phần I: Tổng quan mức sống dân cư Việt Nam năm 2020, với các nội dung sau đây:

- Một số đặc điểm nhân khẩu học cơ bản liên quan đến mức sống;

- Giáo dục;

- Y tế và chăm sóc sức khoẻ;

- Việc làm và thu nhập;

- Chi tiêu;

- Nhà ở, điện, nước, phương tiện vệ sinh và đồ dùng lâu bền;

- Giảm nghèo;

- Các đặc điểm chung của xã;

- Nhận xét chung.

Phần II: Kết quả số liệu tổng hợp về Khảo sát mức sống dân cư năm 2020, với nhóm các chỉ tiêu thống kê về mức sống dân cư sau đây:

- Một số đặc điểm nhân khẩu học cơ bản liên quan đến mức sống;

- Giáo dục;

- Y tế và chăm sóc sức khoẻ;

- Lao động – Việc làm;

- Thu nhập;

- Chi tiêu;

- Đồ dùng lâu bền;

- Nhà ở, điện, nước, phương tiện vệ sinh;

- Tham gia các chương trình xoá đói giảm nghèo;

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh của hộ;

- Các đặc điểm chung của xã.