Kỹ thuật sản xuất giống một số loài cá bản địa ở Đồng bằng sông Cửu long
22/05/23 01:58PM
Phạm Cử Thiện, Nguyễn Văn Sáng (ch.b.), Nguyễn Văn Hảo.... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 135 tr. : minh hoạ ; 24 cm. ISBN: 978-604-367-060-8

Tài liệu có các nội dung chính sau đây:

- Hormone và vấn đề kiểm soát sinh sản trong nuôi trồng thuỷ sản;

- Đặc điểm sinh học và các kiến thức cơ bản trong việc sản suất giống cá Bông lau, cá Hô, cá Mè hôi, cá Ét mọi, cá Chài, cá Duồng.