Sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cà phê Việt Nam chất lượng cao
15/04/24 08:44AM
Tài liệu này được xây dựng trong khuôn khổ Đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và thương mại cà phê Việt Nam chất lượng cao", do Trần Thị Thanh Nhàn - Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn chủ trì. Xuất bản năm 2023, 72 trang.

Cuốn sổ này dành cho tổ chức quản lý, người sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cà phê Việt Nam chất lượng cao.

Nêu một số khái niệm và quy định pháp lý về nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu chứng nhận cà phê Việt Nam chất lượng cao.

Trình bày hệ thống quản lý nhãn hiệu chứng nhận cà phê Việt Nam chất lượng cao.

Đưa ra các tiêu chí sản phẩm cà phê nhân điều kiện mang nhãn hiệu chứng nhận. 

Giới thiệu các quy định quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cà phê Việt Nam chất lượng cao