Sổ tay phúc lợi động vật trong chăn nuôi, vận chuyển và giết mổ
25/03/24 07:56AM
Cục Thú y. - Hà Nội: Nông nghiệp, 2023. - 55 tr.; 21 cm

Đảm bảo phúc lợi động vật được coi là một trong bốn trụ cột của chăn nuôi bền vững thế kỷ XXI cùng với phát triển kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Mặc dù vậy, khái niệm phúc lợi động vật còn khá mới mẻ ở Việt Nam ngay cả với những người làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến động vật sống như chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ,...

Xuất phát từ thực tế đó, cuốn Sổ tay này ra đời nhằm cung cấp cho độc giả những kiến thức, hướng dẫn căn bản và thiết thực nhất về việc đảm bảo phúc lợi động vật trong chăn nuôi, vận chuyển và giết mổ, từng bước góp phần nâng cao hiệu quả, uy tín, tính cạnh tranh và hội nhập quốc tế của ngành chăn nuôi nước nhà.