HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 144
  • Tổng lượt truy cập: 12.574.056
Tài liệu hỏi đáp Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
29/09/23 02:17PM
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022, 134 tr.
Tóm tắt: Mục đích của Tài liệu hỏi đáp nhằm (i) Giải thích một số khái niệm, thuật ngữ, nội hàm mới về phát triển nông nghiệp nông thôn (PTNNNT); (ii) Phân tích rõ thêm một số các quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trong chiến lược. Tài liệu gồm có 3 phần chính gồm: Phần 1. Thông tin chung về Chiến lược; Phần 2. Một số thuật ngữ trong Chiến lược; Phần 3. Luận giải các nội dung của Chiến lược. 

Fulltext: https://ipsard.gov.vn/HOIDAPCHIENLUOCV3/index.html
TRANG CHỦ