Toàn cảnh ngành Chăn nuôi Việt Nam
12/06/24 03:25PM
Cuốn sách có độ dày gần 400 trang được xem là tài liệu đặc biệt giới thiệu một cách toàn diện, chi tiết về ngành Chăn nuôi, từ lịch sử hình thành, vai trò và vị trí của ngành đến những thành tựu tiêu biểu đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng nhận định những thách thức, thời cơ, định hướng phát triển chăn nuôi bền vững trong thời gian tới.

Cuốn sách là tài liệu đặc biệt giới thiệu toàn cảnh về ngành Chăn nuôi, từ lịch sử hình thành, vai trò và vị trí của ngành đến những thành tựu tiêu biểu đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng nhận định những thách thức, thời cơ, định hướng phát triển chăn nuôi bền vững trong thời gian tới.

Chương 1: Đưa ra những đánh giá, góc nhìn của một số thành viên Chính phủ, về chặng đường phát triển của ngành trong 7 thập kỷ qua.

Chương 2: Giới thiệu các dấu ấn đột phát về công tác lai tạo giống vật nuôi, những kêt quả nổi bật trong xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi, theo hướng hữu cơ, trong hệ thống kinh tế tuần hoàn, những thành tựu về công tác giết mổ..

Chương 3: Giới thiệu về thể chế, chính sách phát triển và hội nhập của ngành như Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn Luật, Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045; các chính sách bảo hiểm vật nuôi, xu hướng phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chăn nuôi theo mô hình kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy thị trường carbon trong chăn nuôi….

Chương 4: Ghi nhận làn sóng đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi từ các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI, những địa phương dẫn đầu cả nước về chăn nuôi…

Chương 5: Tập trung phân tích những thách thức, khó khăn đối với ngành trong thời gian tới và xu thế hội nhập, chuyển dịch và phát triển chăn nuôi toàn cầu.

Truy cập thông qua mã QR code sau: