Toàn cảnh ngành Thú y Việt Nam
12/06/24 03:20PM
Cuốn sách có độ dày 360 trang với 5 chương đã cung cấp cái nhìn tổng quan về ngành Thú y Việt Nam với lịch sử hình thành, thành tựu, kết quả, định hướng, chiến lược phát triển…

Cuốn sách là biên niên sử về ngành Thú y Việt Nam gồm các nội dung:

- Hệ thống hóa lại quá trịnh hình thành, xây dựng, phát triển của ngành;

- Các cơ chế, chính sách, chiến lược, đề án phát triển ngành Thú y gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp;

- Các thành tựu, kết quả về nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và ứng dụng sản xuất;

- Công tác hội nhập quốc tế; Nông dân với các thành tựu về thú y;

- Các doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển của ngành.

Truy cập thông qua mã QR code sau: