Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vật nuôi
13/06/24 08:23AM
Chủ đề: Chăn nuôi

Tên nhiệm vụ: Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vật nuôi

Tổ chức chủ trì: Viện Chăn nuôi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Công Thiếu

 Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS. Phạm Hải Ninh; TS. Nguyễn Công Định; ThS. Phạm Đức Hồng; KS. Dương Thị Phương Lan; KS. Ngô Thị Lệ Quyên; ThS. Trịnh Duy Linh; ThS. Nguyễn Khắc Khánh; KS. Nguyễn Đức Lâm; TS. Phạm Đức Hạnh

 Thời gian thực hiện: 2021

Kinh phí thực hiện: 1.800 triệu đồng

 Cấp phê duyệt: Quyết định số 4865/QĐ-BNN-KHCN ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 Nghiệm thu: ngày 05 tháng 01 năm 2022 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Bảo tồn, lưu giữ các nguồn gen vật nuôi Việt Nam là nhiệm vụ thường niên nghiên cứu góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái và phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững. Nhiệm vụ đã cung cấp nguồn nguyên liệu cho công tác lai tạo giống, nghiên cứu khoa học và đào tạo. Thực hiện bảo tồn 15 nguồn gen vật nuôi và tinh lợn Ỉ nhằm đảm bảo sự đa dạng trong từng giống/nguồn gen, tránh lai tạo góp phần bảo tồn sự đa dạng sinh học. Trong đó, bảo tồn tại chỗ (insitu) an toàn 03 nguồn gen ong tại các tỉnh Tiền Giang, Quảng Ninh, Điện Biên và Tuyên Quang. Điều tra tìm kiếm thu thập được một số nguồn gen vật nuôi và nguồn gen ong. Đánh giá sơ bộ nguồn gen gà lông xù, đánh giá chi tiết nguồn gen gà lùn Cao Sơn và đánh giá sai khác di truyền nguồn gen gà Mã Đà.

 (Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 2/2023-19572)