HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 53
  • Tổng lượt truy cập: 11.712.211
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã 2012
19/09/22 08:54AM
Chủ đề: Nông thôn mới

Tên dự án: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã 2012 (mã số đề tài: 18/HĐ-KHCN-NTM)

Tổ chức chủ trì: Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm dự án: ThS. Ma Quang Trung

Các cá nhân tham gia dự án: TS. Hà Văn Định, ThS. Phạm Quốc Sinh, ThS. Đặng Đình Hải, TS. Ngô Ngọc Diệp, TS. Trịnh Quang Thoại, TS. Nguyễn Tiến Định, CN. Trần Thị Luận

Thời gian thực hiện: 2020-2021

Kinh phí thực hiện: 1.800 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 5003/QĐ-BNN-VPĐP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nghiệm thu: ngày 21 tháng 01 năm 2022 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Luật Hợp tác xã (Luật HTX) năm 2012 được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết đánh giá hết sức kỹ lưỡng các Luật HTX trước đó ở trong và ngoài nước về cơ bản Luật HTX năm 2012 có nhiều ưu điểm từ đó tạo hành lang pháp lý, các cơ chế chính sách thúc đẩy các hợp tác xã nói chung và hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN) nói riêng phát triển mạnh trong những năm gần đây. Nghiên cứu đánh giá thực trạng và những vướng mắc khó khăn của các HTXNN thực hiện Luật HTX năm 2012 cho thấy tình hình phát triển HTX sau khi có Luật HTX năm 2012 ban hành cho thấy những thành công trong việc phát triển HTX.  Bên cạnh những yếu tố tích cực thì quá trình phát triển các HTX trong gần 10 năm qua kể từ khi Luật HTX năm 2012 ban hành thì cũng còn những tồn tại khiếm khuyết cần được nhanh tróng đánh giá đầy đủ làm cơ sở cho các giải pháp khắc phục là bộ luật khá hoàn thiện xong vẫn còn một số nội dung chưa phù hợp, chưa đầy đủ, chưa hợp lý cần tiếp tục được nghiên cứu để để xuất khắc phục trong thời gian tới đây.

Qua nghiên cứu Đề tài đề xuất sửa đổi và bổ sung 8 nội dung, trong đó có 07 nội dung sửa đổi và 01 bổ sung mới. Đối với các văn bản dưới Luật cần rà soát, đánh giá để điều chỉnh bổ sung cho hoàn thiện đặc biệt là cần ưu tiên dành nguồn lực để thực hiện các cơ chế chính sách được ban hành. Báo cáo đề tài đề xuất sửa đổi, bổ xung và bãi bỏ những nội dung còn thiếu, chưa phù hợp gồm 14 nội dung. Cần tiếp tục hoàn thiện các qui định của luật pháp tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho HTX phát triển mạnh mẽ; chủ động khắc phục những khó khăn nội tại của các HTX và nhân rộng các mô hình “hợp tác xã kiểu mới” ra thực tiễn. Đề tài đã đề xuất một số mô hình “HTX kiểu mới” theo chủ trương của Chính phủ các cơ quan quản lý ở các cấp cần tiếp tục lựa chọn xây dựng kế hoạch để đầu tư, hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm từ đó tổng kết đánh giá nhân rộng cho giai đoạn 2021-2025./.

(Nguồn: Kỷ yếu “Giới thiệu các tiến bộ khoa học công nghệ tiêu biểu phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”)

TRANG CHỦ