Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng dựa trên khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới tại Điện Biên và Cao Bằng
14/05/24 08:25AM
Chủ đề: Nông thôn

Tên nhiệm vụ: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng dựa trên khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới tại Điện Biên và Cao Bằng

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hồ Lương Xinh

 Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS. Trần Thị Ngọc; ThS. Nguyễn Mạnh Thắng; TS. Hồ Văn Bắc; TS. Bùi Thị Thanh Tâm; TS. Trần Lệ Thị Bích Hồng; TS. Bùi Đình Hòa; ThS. Lưu Thị Thùy Linh; TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung; ThS. Nguyễn Thị Hằng; ThS. Nguyễn Thị Mai Trang; ThS. Nguyễn Thanh Bình; ThS. Lò Văn Tỉến; ThS. Nguyễn Ngọc Thê; ThS. Nguyễn Tiên Cường; ThS. Trân Quý Hùng; ThS. Lê Thanh Bình; ThS. Nguyễn Thanh Hiếu; ThS. Nguyễn Thị Ỵến; ThS. Bùi Xuân Hông; ThS. Đặng Thị Bích Huệ; ThS. Nguyễn Quốc Huy; ThS. Đoàn Thị Thanh Hiên; ThS. Nguyễn Thị Hiệp; ThS. Ngỉiyễn Thị Thu Hà

 Thời gian thực hiện: 2020-2021

Kinh phí thực hiện: 2.000 triệu đồng

 Cấp phê duyệt: Quyết định số 5045/QD-BNN-VPDP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 Nghiệm thu: ngày 18 tháng 01 năm 2022

Kết quả nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn về phát triển du lịc cộng đồng (DLCĐ) dựa trên việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và nhận diện, phân tích được kinh nghiệm thành công về phát triển DLCĐ ở một số nước trên thế giới và một số địa phương của Việt Nam. Đánh giá thực trạng phát triển DLCĐ dựa trên việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS trong XDNTM tại tỉnh Điện Biên và Cao Bằng giai đoạn 2011-2020. Nhận diện bối cảnh, yêu cầu phát triển DLCĐ trong XDNTM bền vững và những vấn đề đặt ra cho việc phát triển DLCĐ dựa trên việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS giai đoạn sau năm 2020. Xây dựng hướng dẫn phát triển DLCĐ dựa trên việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS trong XDNTM. Đề xuất các giải pháp phát triển DLCĐ dựa trên việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS giai đoạn 2021- 2025

 (Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 01/2023-20477)