Nghiên cứu biện pháp phòng chống tổng hợp các loại sâu bệnh chính hại cây xanh che bóng trên Quần đảo Trường Sa.
07/06/24 10:41AM
Chủ đề: Bảo vệ thực vật

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu biện pháp phòng chống tổng hợp các loại sâu bệnh chính hại cây xanh che bóng trên Quần đảo Trường Sa.

Tổ chức chủ trì: Viện Bảo vệ thực vật

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hà Minh Thanh

 Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS. Trần Văn Huy, TS. Đào Thị Hằng, ThS. Lê Tuấn Tú, ThS. Ngô Văn Dũng, ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh, ThS. Hà Thị Thu Thủy, ThS. Nguyễn Thị Nga, ThS. Phí Thị Thu Hà, ThS. Trần Thị Tuyết

 Thời gian thực hiện: 2019-2021

Kinh phí thực hiện: 6.500 triệu đồng

 Cấp phê duyệt: Quyết định số 3487/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 Nghiệm thu: ngày 21 tháng 02 năm 2022 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Xây dựng danh lục thành phần và bộ mẫu các loại sâu bệnh hại và thiên địch của chúng trên cây xanh che bóng trên quần đảo Trường Sa. Xác định đặc điểm sinh học, sinh thái của các loại sâu bệnh hại chính trên quần đảo Trường Sa. Xác định bộ chế phẩm bảo vệ thực vật có hiệu quả cao và an toàn trong phòng chống những loài sâu bệnh hại chính trên cây xanh che bóng. Sản xuất chế phẩm thích hợp với các điều kiện trên đảo, hiệu quả phòng chống sâu bệnh hại chính đạt trên 60%. Đề xuất quy trình phòng chống tổng hợp sâu bệnh hại chính trên cây xanh che bóng an toàn và hiệu quả. Xây dựng mô hình phòng chống tổng hợp sâu bệnh hại chính trên cây xanh che bóng.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 12/2022-20717)