HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 78
  • Tổng lượt truy cập: 12.141.781
Nghiên cứu, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 từ góc nhìn khoa học và nhận diện những vấn đề cơ bản trong phát triển nông thôn bền vững giai đoạn sau năm 2020
19/09/22 08:53AM
Chủ đề: Nông thôn mới

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 từ góc nhìn khoa học và nhận diện những vấn đề cơ bản trong phát triển nông thôn bền vững giai đoạn sau năm 2020

Tổ chức chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Công Thắng

Các cá nhân tham gia dự án: TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn; TSKH. Bạch Quốc Khang; TS. Hoàng Vũ Quang; TS. Trương Thị Thu Trang; TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết; TS. Nguyễn Anh Phong; TS. Phùng Giang Hải; TS. Phạm Thị Ngọc Linh; TS. Nguyễn Đức Lộc; TS. Đào Đức Huấn; ThS. Lê Trọng Hải; PGS. TS. Trần Văn Điền; GS. TS. Nguyễn Hay; GS. TS. Trần Đức Viên; ThS. Nguyễn Thị Hải Linh; ThS. Nguyễn Ngọc Luân; ThS. Nguyễn Lệ Hoa

Thời gian thực hiện: 2019-2021

Kinh phí thực hiện: 5.000 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 2138/QĐ-BNN-VPĐP ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nghiệm thu: ngày 27 tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Làm rõ các thành tựu, hạn chế, các chuyển biến cơ bản và những bài học của xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 từ góc nhìn khoa học. Nhận diện những vấn đề cơ bản cần tiếp tục giải quyết để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững trong giai đoạn sau năm 2020. Phân tích, đánh giá những chuyển biến chính, những giá trị bền vững, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020 từ góc nhìn khoa học. Đánh giá tác động của khoa học công nghệ (KHCN) phục vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2010-2020. Phân tích bối cảnh và nhận diện những vấn đề cơ bản trong xây dựng nông thôn mới bền vững giai đoạn sau năm 2020. Đề xuất nội dung cơ bản của xây dựng nông thôn mới bền vững và định hướng nghiên cứu KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới bền vững giai đoạn sau 2020.

 (Nguồn: Kỷ yếu “Giới thiệu các tiến bộ khoa học công nghệ tiêu biểu phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”)

TRANG CHỦ