Nghiên cứu đánh giá mức độ tổn thất sản phẩm sau thu hoạch của tàu khai thác xa bờ (nghề chụp, lưới vây, lưới rê, kéo đôi, câu cá ngừ đại dương)
28/03/24 08:35AM
Chủ đề: Thủy sản

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá mức độ tổn thất sản phẩm sau thu hoạch của tàu khai thác xa bờ (nghề chụp, lưới vây, lưới rê, kéo đôi, câu cá ngừ đại dương)

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Hải sản

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Thị Thu Hiền

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Phạm Thị Điềm, TS. Nguyễn Khắc Bát, ThS. Phan Thị Hương, ThS. Đặng Văn An, ThS. Phạm Văn Tuyển, ThS. Vũ Thị Quyên, KS. Nguyễn Văn Thành, TS. Nguyễn Viết Nghĩa, TS. Đặng Tất Thành, CN. Nguyễn Thanh Bình, KS. Vũ Xuân Sơn, CN. Bùi Thị Minh Nguyệt, CN. Lê Anh Tùng, CN. Trần Thị Hường, TS. Lê Mạnh Hùng

Thời gian thực hiện: 2018-2021

Kinh phí thực hiện: 4.200 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 743/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nghiệm thu: ngày 01 tháng 04 năm 2022 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Xây dựng được chương trình đánh giá chất lượng cảm quan và phân hạng chất lượng bằng bảng QIM cho 11 loài trong 3 nhóm sản phẩm trên tàu khai thác xa bờ (có hình ảnh minh họa và các thuộc tính cảm quan của từng loài). Các hệ số trong bộ tiêu chí của 11 loài đã được kiểm chứng lại thông qua việc đánh giá độ lệch giữa lý thuyết và thực tế. Kết quả cho thấy phương trình tương quan của các tiêu chí đánh giá tổn thất chất lượng sản phẩm có độ tin cậy cao, mức độ dao động của kết quả đều nằm trong ngưỡng sai số cho phép của từng tiêu chí.

Đề tài sử dụng bộ tiêu chí làm công cụ đánh giá thử nghiệm mức độ tổn thất chất lượng sản phẩm trên 3 nghề khai thác chính. Kết quả ghi nhận được với nghề kéo, kết quả đánh giá trên 2 tàu có mức độ tổn thất từ 30-32%, nghề chụp đánh giá trên 2 tàu thì mức độ tổn thất từ 30-32%, nghề chụp đánh giá trên 2 tàu thì mức độ tổn thất 28-30%, nghề câu đánh giá trên ghi nhận được kết quả quả mức độ tổn thất khoảng 20%.  Đề xuất được một số giải pháp giảm tổn thất sau thu hoạch đối với tàu cá xa bờ gồm 03 giải pháp về công nghệ, thiết bị; 03 giải pháp về đào tạo, tập huấn, 03 giải pháp quản lý cơ chế-chính sách.

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20226682-83/GGN 22-09-108)