Nghiên cứu đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc giá phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp và quản lý chất lượng một số sản phẩm trồng trọt chính
02/07/24 09:41AM
Chủ đề: Chính sách

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc giá phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp và quản lý chất lượng một số sản phẩm trồng trọt chính

Tổ chức chủ trì: Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Đức Chiến

 Các cá nhân tham gia đề tài: CN. Hà Thị Ngọc Bích, TS. Nguyễn Mai Hương, TS. Hoàng Vũ Quang, ThS. Đặng Phúc Giang, ThS. Phạm Thế Bảo, ThS. Nguyễn Ngọc Yến, TS. Nguyễn Văn Vương, TS. Tô Liên Thu, ThS. Nguyễn Văn Ba, CN. Nguyễn Như Khải, CN. Nguyễn Vũ Hoàng Lâm, CN. Đào Tiến Dũng, ThS. Tạ Văn Tưởng, ThS. Hoàng Minh Huy, ThS. Bùi Thị Minh Dung, ThS. Nguyễn Việt Hưng

 Thời gian thực hiện: 2022

Kinh phí thực hiện: 1.200 triệu đồng

 Cấp phê duyệt: Quyết định 4991/QĐ-BNN-KHCN ngày 22 tháng 12 năm 2022  của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 Nghiệm thu: ngày 26 tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Các tiêu chuẩn quy chuẩn (TCQC) được đánh giá bao gồm 77 tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) (trong đó 22 TCVN về giống, 25 TCVN về sản phẩm trồng trọt, 26 TCVN về phương pháp thử và 4 TCVN về quy phạm thực hành), 24 Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) (trong đó 6 QCVN về giống, 6 QCVN về khảo nghiệm DUS, VCU, 12 QCVN về sản phẩm trồng trọt). Nhìn chung, các TCVN, QCVN lĩnh vực trồng trọt đã đáp ứng được yêu cầu về quản lý nhà nước và nhu cầu về sản xuất, kinh doanh của cơ sở, doanh nghiệp. Tất cả 77 TCVN và 24 QCVN đều đã được áp dụng bởi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tuy mức độ áp dụng của mỗi TCVN, QCVN là khác nhau. Nghiên cứu chỉ ra các khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng TCVN, QCVN hiện nay tồn tại ở cả khâu xây dựng và áp dụng.

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20236866-82/GGN 23-05-064)