Nghiên cứu, đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp và quản lý chất lượng lĩnh vực thủy sản
04/07/24 08:45AM
Chủ đề: Chính sách

Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp và quản lý chất lượng lĩnh vực thủy sản

Tổ chức chủ trì: Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. TS. Phạm Duy Khánh

 Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Phạm Thế Bảo, ThS. Nguyễn Mạnh Cường, TS. Hoàng Vũ Quang, ThS. Đào Tiến Dũng, CN. Nguyễn Văn Ba, CN. Trần Thị Phương Ngân, TS. Tô Liên Thu, ThS. Lê Lan Hương, ThS. Bùi Thị Minh Dung, ThS. Tạ Văn Tưởng, CN. Nguyễn Như Khải, CN. Nguyễn Vũ Hoàng Lâm

 Thời gian thực hiện: 2022

Kinh phí thực hiện: 800 triệu đồng

 Cấp phê duyệt: Quyết định 4991/QĐ-BNN-KHCN ngày 22 tháng 12 năm 2022  của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 Nghiệm thu: ngày 27 tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), quy chuẩn Việt Nam (QCVN) lĩnh vực thủy sản được đánh giá là phù hợp, phục vụ công tác quản lý nhà nước như hỗ trợ doanh nghiệp tự công bố sản phẩm, phân tích kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, công tác hậu kiểm. Đối với các tổ chức chứng nhận, tổ chức thử nghiệm, các TCVN phương pháp thử cũng được đánh giá sử dụng khá thường xuyên. Mặc dù vậy, một số TCVN, QCVN đã ban hành cũng gặp những vướng mắc nhất định trong quá trình áp dụng. Các khó khăn chính được bao gồm: Thứ nhất là tiếp cận nội dung tiêu chuẩn, quy chuẩn bị hạn chế do quy định chưa thống nhất; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thủy sản chưa hoàn thiện; Thứ  hai là quy định nội dung trong một số tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện nay chưa phù hợp với hệ thống luật hiện hành, cũng như chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thực tiễn sản xuất; Thứ ba là quy định thủ tục đăng ký chỉ định chứng nhận sự phù hợp còn thiếu thống nhất, bất cập; Thứ tư công tác thực thi pháp luật tiêu chuẩn còn hạn chế, chế tài xử phạt vi phạm chưa đủ mạnh; Thứ năm là quy mô sản xuất nhỏ, thiếu đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị là yếu tố cản trở áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn; Thứ sáu công tác tuyền truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ còn hạn chế; Thứ bảy là cân bằng lợi ích, chi phí triển khai áp dụng tiêu chuẩn chưa thực sự đem lại hiệu quả rõ ràng, khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa coi trọng áp dụng. Nghiên cứu đã đề xuất được danh muc TCVN, QCVN hiện có cần thiết, đảm bảo phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và đánh giá sự phù hợp; danh mục TCVN, QCVN cần sửa đổi, bổ sung; danh mục TCVN, QCVN xây dựng mới

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20236883-96/GGN 23-05-065)