Nghiên cứu đề xuất công nghệ phù hợp xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô trang trại vừa và nhỏ thành phân bón hữu cơ
02/07/24 09:37AM
Chủ đề: Chăn nuôi

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất công nghệ phù hợp xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô trang trại vừa và nhỏ thành phân bón hữu cơ

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Chí Trung

 Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: TS. Đào Văn Thông; PGS.TS. Mai Văn Trịnh; ThS. Tô Việt Thắng; ThS. Vũ Hải Nam; ThS. Lê Mạnh Cường; ThS. Đào Kim Lưu; ThS. Nguyễn Đình Tráng; ThS. Hà Thị Thuý; TS. Bùi Thị Lan Hương; ThS. Đỗ Thị Hải; Phạm Minh Tuấn; ThS. Lê Đình Duẩn

 Thời gian thực hiện: 2020-2021

Kinh phí thực hiện: 3.500 triệu đồng

 Cấp phê duyệt: Quyết định số 1667/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 Nghiệm thu: ngày 03 tháng 6 năm 2022 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu lựa chọn được công nghệ thu gom, xử lý chất thải rắn và nước thải từ các trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ thành phân bón hữu cơ đạt tiêu chuẩn QCVN01-189:2019/BNNPTNT, tạo giá trị gia tăng cho người sản xuất và bảo vệ môi trường chăn nuôi. Kết quả đã xây dựng được quy trình thu gom, xử lý chất thải rắn và nước thải trong chăn nuôi lợn tại các trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ. Và xây dựng được quy trình sản xuất phân bón hữu cơ (dạng bột, dạng lỏng) từ nguồn phân lợn tại các trang trại quy mô vừa và nhỏ phù hợp với quy chuẩn QCVN01- 189:2019/BNNPTNT.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 7/2022-19572)