Nghiên cứu giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản tại các hồ chứa lớn theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả và bền vững
13/06/24 08:26AM
Chủ đề: Thủy sản

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản tại các hồ chứa lớn theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả và bền vững

Tổ chức chủ trì: Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thanh Tùng

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Phan Thị Ngọc Diệp, ThS. Phạm Thị Thuỳ Linh, ThS. Phan Văn Tá, ThS. Nguyễn Ngọc Hân, TS. Lưu Thị Thảo, ThS. Đỗ Thị Huyền Trang, ThS. Đỗ Phương Linh, ThS. Nguyễn Tiến Công, PGS.TS. Nguyễn Phú Hoà, ThS. Nguyễn Đức Bình, ThS. Nguyễn Trung Hiếu, KS. Lê Văn Diệu, ThS. Trần Văn Tam

Thời gian thực hiện: 2018-2021

Kinh phí thực hiện: 3.900 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 4066/QĐ-BNN-TCTS ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nghiệm thu: ngày 6 tháng 11 năm 2021 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá khả năng và phương pháp xác định tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản quy mô hoàng hóa hiệu quả và bền vững cho các loại hình hồ chứa lớn tại Việt Nam với 5 tiêu chí thành phần và 19 tiêu chí riêng lẻ. Kết quả áp dụng thử nghiệm bộ tiêu chí cũng như kiểm định tại ba cụm lồng đại diện cho hồ thủy điện Hòa Bình, Pleikrong và Trị An đã đánh giá được khả năng phát triển thủy sản của mỗi vị trí kiểm định trong hồ cũng như toàn bộ hồ, là cơ sở hỗ trợ cho việc ra quyết định và xây dựng chinh sách phù hợp góp phần phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững hơn. Đồng thời xây dựng được danh mục 13 hồ chứa lớn của Việt Nam có diện tích trên 5.000 ha theo bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa và bền vững.

Nghiên cứu đã đề xuất hệ thống giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản tại các hồ chứa lớn theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả và bền vững bao gồm các giải pháp kỹ thuật như: giải pháp khoa học công nghệ-môi trường, giải pháp về môi trường; xây dựng sản xuất phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa theo chuỗi giá trị. Đề xuất cơ chế chính sách, tổ chức quản lý tại các hồ chứa lớn. Bên cạnh đó đề tài đã đề xuất xây dựng 3 mô hình phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả và bền vững tại 3 hồ: hồ Hòa Bình, hồ Na-Hang và hồ Trị An.

 (Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20236794/GGN 23-02-026