Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen sơn ta (Rhus succedanea L.) tại một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, Việt Nam
12/06/24 09:36AM
Chủ đề: Lâm nghiệp

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen sơn ta (Rhus succedanea L.) tại một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, Việt Nam

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Hữu La

 Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS. Đào Bá Yên; TS. Nguyễn Xuân Trường; TS. Nguyễn Hồng Chiên; ThS. Nguyễn Văn Chung; ThS. Nguyễn Thị Kim Thư; ThS. Trần Văn Hùng; ThS. Lê Thị Trang; ThS. Nguyễn Thị Thu Cúc; KS. Lê Thị Ý Yên

 Thời gian thực hiện: 2017-2021

Kinh phí thực hiện: 3.765 triệu đồng

 Cấp phê duyệt: Quyết định số 3284/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 Nghiệm thu: ngày 27 tháng 01 năm 2022 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Khai thác và phát triển được nguồn gen sơn ta có năng suất và chất lượng nhựa cao tại một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, Việt Nam. Điều tra hiện trạng trồng sơn, đánh giá đặc điểm sinh vật học, tính đa dạng di truyền và giá trị sử dụng của nguồn gen cây Sơn ta.  Xây dựng 02 quy trình gồm kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp ghép, trồng thâm canh cây sơn và kỹ thuật khai thác, sơ chế, bảo quản nhựa sơn; Tuyển chọn 90 cây trội từ 3 xuất xứ có sản lượng nhựa tăng ≥ 20% so với quần thể tại địa phương. Xây dựng 03ha vườn tập hợp giống kết hợp khảo nghiệm xuất xứ tại 03 tỉnh, mỗi tỉnh 01 ha.  Xây dựng 15 ha mô hình bằng cây ghép tại 03 tỉnh, mỗi tỉnh 05 ha. Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh và khai thác nhựa sơn cho nông dân vùng miền núi phía Bắc.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 01/2023-20619)