Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã nông nghiệp gắn với quản lý nhà nước
04/07/24 08:41AM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã nông nghiệp gắn với quản lý nhà nước (28/HĐ-KHCN-NTM)

Tổ chức chủ trì: Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Lê Anh Hoàng

 Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: KS. Nguyễn Đình Tĩnh; TS. Hồ Lê Phi Khanh; TS. Vũ Dương Quỳnh; ThS. Lê Anh Tuấn; KS. Nguyễn Văn Lực; KS. Lương Tuấn Anh; KS. Nguyễn Việt Hùng; ThS. Nguyễn Anh Tuấn; KS. Hà Phương

 Thời gian thực hiện: 11/2019-03/2021

Kinh phí thực hiện: 3.290 triệu đồng

 Cấp phê duyệt: Quyết định số 4002/QĐ-BNN-VPĐP ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 Nghiệm thu: ngày 11 tháng 01 năm 20222 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng áp dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất và kinh doanh tại các hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN) vào quản lý nhà nước của Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (KTHT & PTNT) đối với HTX nông nghiệp. Thiết kế hệ thống công nghệ số tại các HTX NN phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các HTX NN (quản lý truy xuất nguồn gốc, cổng thông tin, cơ sở dữ liệu đồng bộ để phân tích, số hoá các văn bản của Nhà nước đến các HTX, phản hồi của các HTX đến Cục KTHT) và xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý Nhà nước của Cục KTHT & PTNT đối với HTX NN. Thử nghiệm ứng dụng hệ thống công nghệ số (phần mềm quản trị HTX, cơ sở dữ liệu được số hoá, hệ thống truy xuất nguồn gốc) tại 30 HTX NN ở một số tỉnh/thành phố, thuộc các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi để đánh giá tính hiệu quả của ứng dụng công nghệ số trước khi triển khai mở rộng. Thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước đối với HTX NN tại Cục KTHT & PTNT và các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện nhằm tạo ra mối quan hệ quản lý, điều hành và giao tiếp trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các HTX NN. Phổ biến, nâng cao năng lực thực thi (quản lý và điều hành), quản trị dữ liệu thông tin thông qua hệ thống công nghệ số cho cán bộ nhà nước và các HTX NN được lựa chọn tham gia đề tài. Tổng kết, đánh giá hiệu quả của ứng dụng công nghệ số vào hoạt động SXKD của HTX NN gắn với quản lý nhà nước và đề xuất chính sách, lộ trình mở rộng triển khai công nghệ số vào các HTX NN gắn với quản lý nhà nước đến năm 2025.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 2/2023-20902)