Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ sinh học trong chọn tạo giống lúa chịu mặn ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam
24/05/23 07:28AM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ sinh học trong chọn tạo giống lúa chịu mặn ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Tổ chức chủ trì: Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thúy Kiều Tiên

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: PGS.TS.Lê Hùng Lĩnh; ThS.Nguyễn Khắc Thắng; TS.Trần Ngọc Thạch; TS. Khuất Thị Mai Lương; TS. Đỗ Đức Tuyến; ThS. Phòng Ngọc Hải Triều; TS. Nguyễn Thanh Quân; GS.TS. Lê Huy Hàm; TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Thời gian thực hiện: 07/2017-12/2020

Kinh phí thực hiện: 8.200 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 5254/QĐ-BNN-KHCN ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nghiệm thu: ngày 10 tháng 01 năm 2021 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài thu thập và đánh giá tính chống chịu mặn tổng cộng 293 dòng/giống lúa. Xác định được hai giống lúa sử dụng để xây dựng bản đồ QTL quy định trạng chịu mặn là Bắc Việt thực hiện tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long và VN193 thực hiện tại Viện di truyền Nông nghiệp. Nghiên cứu cho thấy hai quần thể lập bản đồ QTL được phát triển là OM4900* 2/Bắc Việt và Hương Việt*2/VN193, hai bản đồ liên kết tính trạng chịu mặn có nguồn gốc từ hai giống Bắc Việt và VN193 được xây dựng với từ 10 chỉ thị liên kết chặt với tính trạng chống chịu mặn

Đề tài xây dựng 01 quy trình chọn giống sử dụng chỉ thị liên kết với tính trạng mục tiêu nhằm cải thiện khả năng chống chịu mặn giai đoạn mạ của cây lúa từ QTL Saltol; 01 quy trình chọn giống sử dụng các chỉ thị phân tử liên kết với gen chịu mặn mới. Hai giống lúa mới OM89 và SHPT15 đã hoàn thiện khảo nghiệm VCU. Ba dòng triển vọng chịu mặn 6‰ có hàm lượng amylose nhỏ hơn 20% tham gia vào mạng lưới khảo nghiệm VCU tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ có biểu hiện phẩm chất tốt và năng suất cao hơn giống đối chứng Nàng Hoa 9 là OM44, OM24, OM3. 12 dòng lúa biểu hiện chịu mặn tốt ở độ mặn 6‰ và có hàm lượng amylose thấp hơn 20%.  Năm dòng tích hợp đa gen chịu mặn từ giống VN193 có nguồn gốc từ Viện Di truyền Nông nghiệp. Xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác cho giống lúa SHPT15 tại các tỉnh phía Bắc. Xây dựng mô hình trình diễn trên giống lúa SHPT15 tại phía Bắc với quy mô 30ha mang lại hiệu quả kinh tế 7.475.000 đồng/ha khi so sánh với giống lúa Bắc Thơm 7.

 (Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-(22-12-004))