Phát triển du lịch sinh thái và tạo nguồn sinh kế bền vững gắn với bảo tồn rừng và đa dạng sinh học tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
05/07/24 03:45PM
Chủ đề: Lâm nghiệp

Tên nhiệm vụ: Phát triển du lịch sinh thái và tạo nguồn sinh kế bền vững gắn với bảo tồn rừng và đa dạng sinh học tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum

Tổ chức chủ trì: Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Xuân Thanh

 Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS. Ngô Thị Hồng Ngát; ThS. Lê Văn Định; KS. Vũ Xuân Khánh; ThS. Trần Đức Thưởng; ThS. Đồng Thị Thanh; ThS. Trần Văn Kiệm; KS. Nguyễn Văn Duyệt; KS. Lê Thị Hoa; CN. Trịnh Xuân Quý

 Thời gian thực hiện: 2020-2021

Kinh phí thực hiện: 6.232 triệu đồng

 Cấp phê duyệt: Quyết định số 641/QĐ-BNN-VPĐP ngày 14 tháng 2 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 Nghiệm thu: ngày 17 tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng rừng và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và sinh kế cho cộng đồng dân tộc tại thị trấn Măng Đen. Áp dụng tạo nguồn sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập tăng thêm 20% cho cộng đồng dân tộc thông qua phát triển du lịch sinh thái và sinh kế bền vững gắn với quản lý hiệu quả tài nguyên rừng. Thực hiện nâng cao năng lực cho cộng đồng dân tộc và các bên liên quan về phát triển du lịch sinh thái và sinh kế bền vững gắn với tài nguyên rừng.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 2/2023-20903)