Phát triển mô hình thâm canh đậu tương ĐT 26 trên đất lúa Hà Nội
17/05/23 09:07AM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên nhiệm vụ: Phát triển mô hình thâm canh đậu tương ĐT 26 trên đất lúa Hà Nội

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ, Viện Cây lương thực và cây thực phẩm

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Loan

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Đạt Thuần, TS. Trần Thị Trường, KS Lê Thị Thoa, KS. Vũ Kim Dung, KS. Trần Thị Thanh Thủy, KS. Nguyễn Thị Diệu Linh, ThS. Nguyễn Ngọc An.

Thời gian thực hiện: 02/2016-07/2018

Cấp phê duyệt: Quyết định số 193/QĐ-SKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Sở  Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Nghiệm thu: ngày 09 tháng 5 năm 2018 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh, phù hợp với điều kiện canh tác đậu tương vụ đông tại vùng đất vàn cao, đất vàn và đất vàn thấp của Hà Nội nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho giống đậu tương ĐT26. Sản xuất hạt giống đậu tương ĐT26 gồm 2,0 tấn hạt giống siêu nguyên chủng; 27 tấn hạt giống nguyên chủng và 600 tấn hạt giống xác nhận. Xây dựng 03 mô hình thâm canh đậu tương đông trên 3 vùng đất lúa, đại diện cho vùng đất vàn cao, vàn, vàn thấp của Hà Nội với  quy mô 100 ha/mô hình, năng suất vượt đại trà 15-20%.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 08/2022-HNI-2008-20 DK-TTTTTK)