Sản xuất hạt giống phẩm chất cao quy mô công nghiệp đối với các giống lúa chủ lực và có giá trị hàng hóa cao phục vụ xuất khẩu cho vùng đồng bằng sông Cửu Long
28/03/24 08:23AM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên đề tài: Sản xuất hạt giống phẩm chất cao quy mô công nghiệp đối với các giống lúa chủ lực và có giá trị hàng hóa cao phục vụ xuất khẩu cho vùng đồng bằng sông Cửu Long

Tổ chức chủ trì: Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Hoàng Sơn

 Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Mai Nguyệt Lan, TS. Huỳnh Văn Nghiệp, TS. Đoàn Mạnh Tường, ThS. Phạm Trung Kiên, ThS. Lê Thị Mỹ Nhung, ThS. Trương Thị Kiều Liên, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai, KS. Phan Quốc Thứ, KS. Phạm Văn Mịch

 Thời gian thực hiện: 2018-2020

Kinh phí thực hiện: 49.815 triệu đồng

 Cấp phê duyệt: Quyết định số 1762/QĐ-BNN-KHCN ngày 26 tháng 04 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 Nghiệm thu: ngày 24 tháng 10 năm 2021 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

          Hoàn thiện quy trình thâm canh và sản xuất giống cho các giống lúa sản xuất thử nghiệm tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tổ chức sản xuất giống lúa quy mô công nghiệp cho các giống lúa đã được công nhận chính thức cấp quốc gia (giống lúa chủ lực). Xây dựng mô hình lúa hàng hoá chất lượng cao tập trung phục vụ xuất khẩu và nội tiêu, với các mô hình quy mô cánh đồng mẫu liên kết sản xuất và áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến, bền vững và hiệu quả áp dụng cho Đồng bằng sông Cửu Long.

 (Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 10/2022- 20192)