Xây dựng cơ sở dữ liệu các gen liên quan đến tính trạng chất lượng dinh dưỡng ở ngô Việt Nam
25/05/23 09:11AM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên nhiệm vụ: Xây dựng cơ sở dữ liệu các gen liên quan đến tính trạng chất lượng dinh dưỡng ở ngô Việt Nam

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Tài nguyên Thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Thị Thu Hoài

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: TS. Lê Thị Bích Thủy, TS. Nguyến Thị Lan Hoa, ThS. Đinh Bạch Yến, ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy, ThS. Bùi Thu Giang, KS. Nguyễn Tiến Hưng, ThS. Trần Thị Lương, ThS. Ngô Thị Thùy Linh, ThS. Hồ Thị Hương

Thời gian thực hiện: 2018-2020

Kinh phí thực hiện: 4.500 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 08/QĐ-BNN-PTNT ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nghiệm thu: ngày 16 tháng 01 năm 2021 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Giải mã được các trình tự gen/alen hiếm liên quan đến tính trạng dinh dưỡng chủ yếu được đăng ký Ngân hàng gen bao gồm các gen liên quan đến sinh tổng hợp tinh bột và đường, tổng hợp protein, sinh tổng hợp và tích lũy lipit, sinh tổng hợp beta-caroten trong nội nhũ. Thiết lập được bộ SNP liên quan đến chất lượng dinh dưỡng chủ yếu của Ngô Việt Nam (≥100 SNPs). Thiết kế bộ chỉ thị PCR- base nhận dạng các alen hiếm sử dụng trong chọn tạo giống ngô chất lượng dinh dưỡng cao. Thiết lập được cơ sở dữ liệu tra cứu trực tuyến về trình tự của 50-100 gen liên quan đến chất lượng ngô địa phương. Xây dựng được tập đoàn hạt nhân nguồn gen ngô Việt Nam dựa trên kiểu hình và kiểu SNP của các gen liên quan đến sinh tổng hợp tinh bột và đường, tổng hợp protein, sinh tổng hợp và tích lũy lipit, sinh tổng hợp β-caroten trong nội nhũ.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 5/2022-18770)