Thông báo tài liệu mới số 01/2022
27/01/22 03:47PM
Giới thiệu các ấn phẩm chuyên ngành

1. Tài liệu hướng dẫn tính toán bồi lắng hồ chứa vừa và lớn khu vực Tây Nguyên (Dự thảo). / Phạm Thị Hương Lan. - H.:Khoa học kỹ thuật, 2020. - 109 tr.,21 cm

Tóm tắt: Nội dung tài liệu hướng dẫn tính toán xác định lượng bùn cát đến hồ, lượng bùn cát ra khỏi hồ và lượng bùn cát bị bồi lắng lại trong hồ. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu bồi lắng hồ chứa, khai thác bồi lắng và làm tăng tuổi thọ công trình hồ chứa vừa và lớn khu vực Tây Nguyên. Phần phụ lục là ví dụ tính toán bồi lắng hồ chứa lớn: áp dụng tính toán hồ Đăk Uy và ví dụ tính toán bồi lắng hồ chứa vừa: áp dụng tính toán hồ Đăk Klong.

Đăng ký cá biệt: Vv20216133

2. Sổ tay hướng dẫn quy trình kỹ thuật (công trình thủy lợi nhỏ thu trữ nước mặt, bổ cập nước ngầm) phục vụ sản xuất nông nghiệp tại những vùng thường xuyên thiếu nước và hạn hán khu vực Tây Nguyên. / Trần Minh Thái. - H.:, 2020. - 41 tr.,21 cm

Tóm tắt: Đây là sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu giải pháp phát triển công trình thủy lợi nhỏ gắn với tưới tiết kiệm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực Tây Nguyên nhằm ứng phó hạn hán". Tài liệu được Tổng cục Thuỷ lợi- Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tại Quyết định số 619/QĐ-TCTLKHCN ngày 04 tháng 12 năm 2020. Nội dung bao gồm 6 phần với các nội dung chính sau: hướng dẫn khảo sát địa hình, địa chất phục vụ và hướng dẫn tính toán thuỷ văn phục vụ thiết kế công trình thủy lợi nhỏ khu vực Tây Nguyên; hướng dẫn khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý và bảo trì các công trình nhỏ về thu, trữ nước mặt, bổ cập nước ngầm.

Đăng ký cá biệt: Vv20216135

3. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cua hoàng đế Ranina ranina Linnaeus, 1758. / . - H.:Nông nghiệp, 2020. - 16 tr.,21 cm

Tóm tắt: Đây là sản phẩm thuộc đề tài “Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cua hoàng đế Ranina ranina Linnaeus, 1758”. Nội dung trình bày các thông tin có liên quan về mùa vụ sản xuất, xử lý nguồn nước nuôi, tuyển chọn nuôi vỗ cua bố mẹ, kỹ thuật âp trứng và thu ấu trùng Zoea, kỹ thuật ương ấu trùng, ương cua bột đến cua giống, kỹ thuật ấp và nuôi sinh khối artemia làm thức ăn cho ấu trùng cua.

Đăng ký cá biệt: Vv20216137

4. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật thực hành bố trí đồng ruộng, tích hợp công nghệ thiết bị tưới và quy trình tưới nước kết hợp bón phân cho một số cây trồng chủ lực. Tập 1-Cây ăn quả: thanh long, cam, bưởi, xoài, dứa, chuối. / Trần Hùng. - H.:Khoa học và kỹ thuật, 2021. - 112 tr.,21 cm

Tóm tắt: Sổ tay được ban hành kèm theo quyết định số 40/QĐ-TCTL-KHCN ngày 21 tháng 01 năm 2021. Sổ tay cung cấp các giải pháp  bố trí đồng ruộng, tích hợp công nghệ thiết bị tưới và quy trình tưới nước kết hợp bón phân hiệu quả, nhằm giảm lượng nước, giảm chi phí (nhân công, phân bón,…) nâng cao năng suất, chất lượng cho một số cây trồng chủ lực như thanh long, cam, bưởi, xoài, dứa, chuối. Phần phụ lục trình bày khả năng phối kết hợp các loại phân bón hòa tan trong hệ thống tưới và các chỉ dẫn lựa chọn thiết bị

Đăng ký cá biệt: Vv20216138

 

5. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật thực hành bố trí đồng ruộng, tích hợp công nghệ thiết bị tưới và quy trình tưới nước kết hợp bón phân cho một số cây trồng chủ lực. Tập 2-Cây công nghiệp: chè, cà phê chè, cao su. / Nguyễn Xuân Kiều. - H.:Khoa học và kỹ thuật, 2021. - 51 tr.,21 cm

Tóm tắt: Sổ tay được ban hành kèm theo quyết định số 40/QĐ-TCTL-KHCN ngày 21 tháng 01 năm 2021. Sổ tay cung cấp các giải pháp  bố trí đồng ruộng, tích hợp công nghệ thiết bị tưới và quy trình tưới nước kết hợp bón phân hiệu quả, nhằm giảm lượng nước, giảm chi phí (nhân công, phân bón,…) nâng cao năng suất, chất lượng cho một số cây trồng chủ lực như lực chè, cà phê chè, cao su. Phần phụ lục trình bày khả năng phối kết hợp các loại phân bón hòa tan trong hệ thống tưới và các chỉ dẫn lựa chọn thiết bị

Đăng ký cá biệt: Vv20216139

 

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428