HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 115
  • Tổng lượt truy cập: 12.160.022
Thông báo tài liệu mới số 01/2023
31/01/23 10:46AM
Giới thiệu một số sách thống kê và chuyên khảo tại Thư viện

1. Kết quả kiểm kê đất đai toàn quốc năm 2019. / . - H.: Nxb. Thanh niên, 2021. - 824 tr., 30 cm.

Tóm tắt: Nêu Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê đất đai toàn quốc năm 2019. Khái quát chung về kiểm kê đất đai toàn quốc năm 2019. Trình bày số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 toàn quốc và 6 vùng kinh tế-xã hội. Phần phụ lục nêu biểu mẫu thống kê và chỉ tiêu đất đai dùng trong kiểm kê đất đai năm 2019

Đăng ký cá biệt: TK20220445

 2. Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020. / . - H.: Nxb. Thống kê, 2021. - 551 tr., 29 cm.

Tóm tắt: Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản qua kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020: vị trí, vai trò kinh tế-xã hội nông thôn trong nền kinh tế nước ta 5 năm (2016-2020); thành tựu kinh tế-xã hội đạt được trong 5 năm qua; một số hạn chế. Trình bày các chỉ tiêu chủ yếu từ kết quả điều tra sản xuất nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 (các chỉ tiêu về kinh tế xã hội khu vực nông thôn, các chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản)

Đăng ký cá biệt: TK20220446

3. Các loài rong biển thường gặp ở vùng biển Việt Nam và giá trị sử dụng. / Đàm Đức Tiến. - H.: Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 365 tr., 24 cm.

Tóm tắt: Cuốn sách là kết quả nghiên cứu tương đối đầy đủ trong khoảng thời gian từ 1990 đến nay về các loài rong biền thường gặp tại các vùng biển Việt Nam. Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về thành phần loài, phân bố và tình hình sử dụng, chế biến rong biển. Giới thiệu các thông tin sinh học về các loài rong biển thường gặp tại vùng biển Việt Nam và giá trị sử dụng bao gồm ngành rong đỏ, ngành rong nâu, ngành rong lục. Phân tích các lớp chất chính có trong rong biển. Phụ lục là ảnh các loài rong biển thường gặp, bảng chỉ dẫn tên các loài.

Đăng ký cá biệt: VT20213986

4. Nghiên cứu đặc điểm các trường địa vật lý và cấu trúc địa chất vùng quần đảo Trường Sa phục vụ đánh giá tiềm năng khoáng sản và phòng chống thiên tai. / . - H.: Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 364 tr., 24 cm.

Tóm tắt: Nêu đặc điểm địa lý tự nhiên khu vực Trường Sa. Trình bày cơ sở tài liệu, phương pháp nghiên cứu về đặc điểm địa tầng; đặc điểm thạch học, địa hóa thành tạo phun trào núi lửa và chế độ động lực Manti giai đoạn Kainozoi khu vực quần đảo Trường Sa và lân cận. Giới thiệu cấu trúc địa lý quần đảo Trường Sa, phân vùng cấu trúc yếu liên quan đến xói lở đảo và sạt lở bờ kè các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết và Sinh Tồn, đặc điểm địa chất chông trình lớn, tiềm năng khoảng sản vùng biển nước sâu và các tai biến thiên nhiên.

 Đăng ký cá biệt: VT20213987

5. Niên giám khoa học năm 2020. Tập 2: Những vấn đề về kinh tế. / . - H.: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 306 tr., 24 cm.

Tóm tắt: Là tập 2 trong bộ sách 4 tập Niên giám khoa học năm 2020 tập trung về những vấn đề kinh tế Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận với những nội dung như: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; những xu hướng mới của kinh tế thế giới và tác động đến kinh tế Việt Nam; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển nông thôn; kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên; kinh nghiệm phát triển kinh tế số ở một số quốc gia và giá trị tham khảo đối với Việt Nam...

Đăng ký cá biệt: VT20223990

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ